Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-08-31

Sammanträde 2021-08-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet- svar till kommunstyrelsen KS 2021/ 372

6 Stockholms stads EU-policy - Revidering 2021 - svar till kommunstyrelsen KS 2021/216

7 Motion (SD) om integrationsplikt för nyanlända - svar till kommunstyrelsen KS 2021/328

8 Motion (SD) om att säkerställa att rätt verksamhet bedrivs i stadens lokaler och att stadens riktlinjer om lokalupplåtelse följs - svar till kommunstyrelsen

KS 2020/1482
Dnr 1.6-94/2021 (omedelbar justering)

9 Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården - svar till kommunstyrelsen KS 2021/807

Övriga beslutsärenden

10 Månadsrapport för juli 2021

11 Uppdatering av stadens stödmaterial kring barnrättsperspektivet med särskilt fokus barns rätt till utbildning

12 Klientcentrerad organisering i socialtjänsten - redovisning av budgetuppdrag

13 Uppföljning och utveckling av arbetet med äldre personer som lever i hemlöshet - redovisning av budgetuppdrag

14 Barnfamiljer med socialtjänstkontakt som lever under osäkra boendeförhållanden - redovisning av kartläggning från april månad 2021.

15 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2021

Dnr 1.3.4-147/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 IOP utsatta EU-medborgare, uppföljning av verksamheten under perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021.

17 Idéburet offentligt partnerskap IOP - om ensamkommande barn och unga som riskerar att hamna utanför samhället - samverkan mellan socialförvaltningen och de ideella organisationerna Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Stadsmissionen

18 Dataskyddsombud till Socialnämnden enligt dataskyddsförordningen GDPR

19 Handläggning av barnärenden 0-12 år - Socialinspektörernas kvalitetsgranskning

20 Nya vägar 2017-2020 - en social investering, slutrapport, redovisning i projektet Nya vägar

21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:384) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kv. 1. 2021

22 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-08-25
B. (utsändes senare)
C. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-08-26
D. (utsändes senare)
E. Individutskottets protokoll 2021-06-15
F. Tjänstemannabeslut
G. Inkomna skrivelser
H. Kontorsutlåtanden på grund av kort remisstid
Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22) KS 2021/601 dnr 1.6 -198/2021
I. Kontorsutlåtande på grund av kort remisstid
Skärpta straff för knivbrott KS 2021/680 dnr 1.6-223/2021
J. Kontorsutlåtande på grund av kort remisstid
Gode män och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36)
KS 2021/746 Dnr 1.6-296/2021
K. Kontorsutlåtande på grund av kort remisstid
Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)
KS 2021/845 Dnr 1.5-345/2021
L. Beslut IVO 2021-12-10 Tillsyn av Rågsveds HVB Stockholm. Dnr 1.6.1-767/2020