Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-10-26

Sammanträde 2021-10-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

5 Motion (S) om ökad rättssäkerhet- svar till kommunstyrelsen KS 2021/601

6 Inrätta en visningsmiljö om välfärdsteknik för att bidra till trygghet och säkerhet, motion från (S) - svar till kommunstyrelsen KS 2021/821

Dnr 1.6-468/2021 (omedelbar justering)

7 Ny överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region Stockholm om tillgång till hälso- sjuk- och tandvård för barn och unga som placerats utanför det egna hemmet - svar till kommunstyrelsen KS 2021/833

8 Stockholms stads kvalitetsprogram - utveckling genom ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering- svar till kommunstyrelsen KS 2021/866

9 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) svar till kommunstyrelsen KS 2021/1180

Beslutsärenden

10 Månadsrapport för september 2021 för socialnämnden

11 Förändring av riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av vissa receptfria läkemedel

12 Implementeringsplan för Stockholms stads program mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025

13 Skrivelse till socialnämnden om stadens yttersta ansvar gällande akut behov av stöd för personer under 65 år - svar på skrivelse från (S),(V),(Fi)

14 Arbete enligt handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation - avrapportering

15 Fyllnadsval till Socialnämndens individutskott

16 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-10-20
(utsändes senare)
B. Protokoll från Funktionshinderrådet 2021-10-21
(utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2021-09-28
D. Tjänstemannabeslut, återkallande av inkassoärenden.
E. Beslut från IVO 2021-09-14 om orosanmälningar till socialtjänsten från skolan
Dnr 1.4-171/2020

17 Övriga frågor