Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/952

7 Betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/984

8 Stadsarkivets inspektionsrapport om hantering av allmänna handlingar hos socialförvaltningen - Yttrande till stadsarkivet, SSA 5.1.1 2022/2100

Beslutsärenden

9 Månadsrapport september 2022

10 Fördelning av tillfälliga medel till föreningar och organisationer som möter människor som flytt från Ukraina

11 Fördelning av medel avseende en förstärkning av friskvården till enskilda utövare

13 Effekter av förvaltningarnas arbete med strategi för att minska risken för att barn, unga och vuxna att dras in i kriminalitet

14 Socialnämndens riktlinjer för direktupphandling – Reviderade riktlinjer i samband med ny förenklad upphandlingslagstiftning 2022

16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

18 Förslag till avgift för tillstånd och tillsyn enigt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Dnr 3.5.1-517/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-10-19 (utsändes senare)
B. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2022-10-20 (utsändes senare)
C. Protokoll från individutskottet 2022-09-27
D. Protokoll från tillståndsutskottet 2022-09-14
E. Inkomna skrivelser, dnr 1.1.1-3/2022
F. Kontorsyttrande – Kollektivtrafikplan, dnr 1.6-459/2022