Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-10-15

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-10-15

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Angående uppdelning av FH-rådet

Torun Boucher, ordförande i äldrenämnden

4 Bordlagt ärende

Information om hur staden når upp till sitt mål på 5 % bostäder med särskild service i förhållande till andelen nybyggda bostäder fram till år 2020 Kerstin Forsén, socialförvaltningen

5 Bordlagt ärende

Information om resultatet i upphandlingen av Stockholms taltidning "På tal om Stockholm" Anders Larsson, socialförvaltningen

6 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 20 oktober 2015

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Överenskommelser om vård och omsorg för äldre
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-539/2015

3. Delrapporten Skillnadernas Stockholm
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-505/2015

4. Månadsrapport för september 2015
Dnr 1.2-587/2014

5. Redovisning Handlingsplan utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad 2015
Dnr 3.1.1-348/2015

6. Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamhet i Stockholms län
Dnr 3.1.2-508/2015

7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2015
Dnr 3.1.1-545/2015

8. Förslag till organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad
Dnr 3.1.2-578/2015

7 Äldrenämnden: sammanträde den 20 oktober 2015

Äldrenämndens föredragningslista jämte samtliga på föredragningslistan upptagna ärenden

9 Överförmyndarnämnden: sammanträde den 20 oktober 2015

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Planerade inköp samt el inför utökning av 10 arbetsplatser

3. Fyllnadsnominering till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma funktionshinderråd
Dnr 2.4.4/58/2015

4. Månadsrapport för september 2015

10 Anmälningsärenden

- Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 17 september 2015
- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 24 september 2015
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 22 september 2015, 2 versioner
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 22 september 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinder-råds sammanträde den 21 september 2015
- HSL/LSS-projektet - vecka 37 och 38
- Inkomna skrivelser till socialnämnden, 150228- 150928
- Balanslista den 8 september 2015

11 Anmälan av skrivelse från Gunnar Sandström (SRF) 151015

12 Övriga frågor

- Studiebesök på LSS-boendet Drömmen 151119