Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-04-12

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-04-12

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Information om modernisering av sociala system

Petra Lindström, projektledare, av. för digital utveckling (SLK) Malin Lindberg, systemförvaltare, " Jazmine Hjorth Tegman, processledare, projekt Moderniserings av sociala system, stadsledningskontoret - diskussion

3 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 22 mars 2018, justerat den 26 mars 2018.

5 Äldrenämnden

5.1 Äldrenämndens föredragningslista 17 april 2018

Remisser och yttranden

5.7 Remiss Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/69, för yttrande senast 2017-04-20
Dnr 1.6-124/2018
Omedelbar justering

5.8 Remiss Stockholms stads strategi för romsk Inkludering 2018-2022
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/70, för yttrande senast 2017-04-20
Dnr 1.6-128/2018
Omedelbar justering

5.9 Remiss Trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/370, för yttrande senast 2017-05-02
Dnr 1.6-346/2018

5.11 Remiss Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/228, för yttrande senast 2017-06-26
Dnr 1.6-107/2018

5.12 Boendeplan för år 2019 med utblick mot 2040
Dnr 3.2-947/2018

5.14 Fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" för år 2018
Dnr 3.4-275/2018

5.15 Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer
Dnr 7.3.1-68/2018

6 Socialnämnden

6.1 Socialnämndens föredragningslista 17 april 2018

6.7 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter.
Svar på remiss från kommunstyrelsen (2018/000069)
Dnr: 1.7.1-61/2018
Justeras omedelbart

6.8 Svar på remiss till kommunstyrelsen av reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022 (KS2018/228)
Dnr: 1.7.1-54/2018
Justeras omedelbart

6.9 Stockholms stads strategi för romsk inkludering
2018-2022
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.7.1-62/2018
Justeras omedelbart

6.10 Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddad boende (SOU 2017:112)
Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/236)
Dnr: 1.7.1-104/2018
Justeras omedelbart

6.11 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.7.1-91/2018

6.12 Remiss av motion (2017:67) om att ge Stockholm en riktig arkitekturpolicy
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

6.14 Patientsäkerhetsberättelse 2017 Gamlebo
Dnr 1.4.1-83/2018

6.15 Årsrapport för personligt ombud 2017
Dnr 3.1.1-82/2018

6.16 Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet- fördelning av statsbidrag
Dnr 3.1.2-110/2018

6.17 Utvecklingsmedel inom våld i nära relationer 2018
Dnr 3.1.2-111/2018

6.18 Tillsynsplan för folköl- och tobak 2018
Dnr 3.5.1-115/2018

6.19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL)
kvartal 4 år 2017
Dnr 3.1.1-105/2018

7 Överförmyndarnämnden

Nästa sammanträde den 26 april 2018

8 Anmälningsärenden

8.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 mars 2018
8.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 22 mars 2018

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Information om modernisering av sociala system

§3 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Anmälan av protokollsjustering

§7 Överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas