Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2009-02-09

Sammanträde 2009-02-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Information om kampanjen "Kontaktperson" Karin Rehn

6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-01-27

7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-02-12

1. Föredragningslista

2. Årsredovisning 2008 för socialtjänstnämnden
Dnr 1.2-0092/2009

3. Socialtjänstens kontakter med personer med missbruksproblem i oktober 2008
Dnr 3.1-0080/2009

4. Förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Dnr 3.1-0091/2009

5. Funktionshinderinspektörernas årsrapport för år 2008
Dnr 3.6-0034/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (170 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) förklarade sammanträdet

öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) och ledamoten Gunnar

Sandström (SRF) fick uppdrag i att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 januari 2009 hade justerats

den 23 januari 2009.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens Handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 19 januari 2009 justerat den 29 januari 2009.

 

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2008-11-26 – 2009-01-29 anmäldes.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-01-27

Eddie Friberg informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2009-01-22.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-02-12

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Årsredovisning 2008 för socialtjänstnämnden

Eva C Sandberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens årsredovisning.

3. Kartläggning av socialtjänstens kontakter med personer med missbruksproblem under oktober 2008

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Handikapprådet lämnade följande särskilda uttalande.

Rådet har tagit del av kartläggningen, som innehåller intressant statistik över personer med missbruksproblem. Dock saknar rådet uppgifter om personer med funktionsnedsättning. Detta måste vara med vid 2010 års kartläggning!

4. Förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Funktionshinderinspektörernas årsrapport – avser verksamhetsåret 2008

Noterades att rådet tagit del av rapporten.

Handikapprådet framförde att rapporten är bra och spännande och att det blir intressant att följa det kommande arbetet. Rådet ser med spänning fram emot en fortsatt dialog. Vidare uttalade rådet ett intresse av att få följa med till Göteborg eller att få delta i andra intressanta studiebesök.


§8 Övriga frågor

Förelåg en skriftlig information om annonskampanj för rekrytering av kontakt-personer enligt LSS.

§9 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) avslutade sammanträdet.