Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2009-04-20

Sammanträde 2009-04-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-03-19

7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-04-23

1. Föredragningslista

2. Underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012
Dnr 1.2-0226/2009

3. Månadsrapport per den 31 mars
Dnr 1.2-0052/2009

4. Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholms stad
Dnr 3.2-0169/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och vice ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) fick i uppdrag i att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 mars 2009 hade justerats den 17 mars 2009.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens Handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 16 mars 2009 justerat den 25 mars 2009.

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2009-03-06 – 2009-04-01 anmäldes.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-03-19

Eddie Friberg informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2009-03-16.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-04-23

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Underlag till budget för 2010 och inriktning 2011 och 2012

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande särskilda uttalande.

Rådet kan åter igen konstatera att personer med funktionsnedsättningar i stort fortsättningsvis diskrimineras i samband med Stockholms stads satsning på arbetsmarknaden och de jobbtorg som har inrättats. När jobb-torgen presenterades av den styrande alliansen så yttrade man att ett steg
2 skulle komma och då skulle det satsas på personer med funktionsned-sättning. Nu i kristider så står personer med funktionsnedsättning ännu längre från den öppna arbetsmarknaden.

3. Månadsrapport för mars 2009

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

4. Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholms stad

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens utredning.

5. Uppdrag som inte är finansierade
Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan
Nilsson (MP)

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande särskilda uttalande.

Rådet ser utvecklingen för ledsagarservice som oroveckande inför de kommande valfrihetssystemet. Om det beräknade underskottet beror på att ledsagarservice inte får kompensation för sina kostnader på grund ur konkurens-hänseende så visar det att det kommande systemet där privata utförare som kan ”välja” sina kunder i ett visst område blir snedvriden konkurens gentemot ledsagarservice. Det löste man förra gången med en
kompensation för ledsagarservice. Det borde man kunna göra även denna
gång. Eller ställa lika krav på privata utförare att de inte kan säga nej till uppdrag över hela staden om Stockholms stad verkligen vill ha en konkurens på lika villkor. Det märliga i detta är att misstagen som görs glöms bort från
det ena året till det andra.

§8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.