Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2009-05-11

Sammanträde 2009-05-11

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Carl-Ejnar Blesser (RSMH) fick i uppdrag i att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 20 april 2009 hade justerats den 20 april 2009.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser och remisser m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2009-04-02 – 2009-04-27 anmäldes.

§5 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-04-23

Eddie Friberg informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2009-04-20.

§6 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-05-14

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Tertialrapport 1 per den 30 april 2009

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Handikapprådet lämnade följande särskilda uttalande.

Om Ledsagarservice verksamhetsområde kommer att begränsas till Stockholms innerstad efter införandet av det nya valfrihetssystemet så
anser rådet att det inte kommer att bli någon valfrihet, trots vackra ord.

Om många som idag har valt Ledsagarservice som sin utförare tvingas byta efter den 1 juli på grund av ett nytt valfrihetssystem rimmar det illa gentemot de demokratiska intentioner som har funnits i Stockholm i flera år samt att den kommunala likställdhetsprincipen sätts ur spel.

Detta kommer med stor risk att ytterligare segregera Stockholm på ett skenbart sätt med att kalla det för en valfrihet. Rådet ser väldigt bekymmersamt på denna utveckling. Valfrihet är något vi givetvis håller högt men då ska det vara fullt ut och inte på vilken del av Stockholm
man bor.


3. Stadens kvalitetsutmärkelse 2009

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§7 Övriga frågor

  1. Funktionshindersinspektörerna Lena Tengvall och Ann-Kristin Sandebjer gav
    en utförlig lägesrapport om sitt pågående arbete.

  2. Ledamoten Ulrika Pohl Andersson (FUB) informerade från seminariet ”Fritid för alla” den 4 maj 2009.

  3. Fredrik Jurdell informerade från en konferens där stadens samtliga avdelningschefer och beställarchefer inom funktionshinderområdet deltog. Konferensen fokuserade på kvalitetsfrågor och anordnades av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

§8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.