Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2009-11-16

Sammanträde 2009-11-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Information om Europaforum Anna Mattsson

7 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-10-22

8 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-11-19

1. Föredragningslista

2. Kompletterande ärende om ersättningssystem inom socialpsykiatrin
Dnr 1.6-0487/2009

3. Månadsrapport per den 31 oktober 2009
Dnr 1.2-0052/2009

4. Rationaliserings- och besparingsåtgärder för enheten för ledsagarservice
Dnr 1.2-0827/2009

5. Inrättande av hemlöshetsklinik - inriktningsärende
Dnr 5.0-0743/2009

6. Anmälan av rapport: Socialpsykiatrin i Stockholm - enkät till brukarna våren 2009
Dnr 3.1-0746/2009

7. Åtgärder mot hedersvåld
Dnr 3.3-0611/2009

9 Sammanträdestider för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens handikappråd 2010

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) och ledamoten Ulrika Pohl Andersson (FUB) fick i uppdrag i att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 19 oktober 2009 hade justerats den 20 oktober 2009.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 26 oktober 2009 justerat den 9 november 2009.

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och remisser m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2009-10-06 – 2009-11-02 anmäldes.

Rådet framförde önskemål om att få del av protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-10-19 § 29 ”Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning. Vidare önskade rådet få ärendet ”Uppdrag att utreda om hur föreningsbidragen används och handläggs” som behandlas vid organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2009-11-19.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-10-22.

Eddie Friberg informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2009-10-19.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-11-19

 1. Föredragningslista

  Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

 2. Kompletterande ärende om ersättningssystem inom socialpsykiatrin
  Svar på remiss från kommunstyrelsen

  Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

  Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

  Handikapprådet lämnade följande yttrande.

  Rådet hänvisar till sitt tidigare yttrande som lämnades vid behandlingen av ärendet ”Ersättningssystem inom socialpsykiatrin” Vi är missnöjda med det föreslagna ersättningssystemet, men om detta införs ska studiecirklar ingå. Studiecirkelverksamheten är värdefull och omfattande och ger möjlighet till kompetensutveckling och social träning.

 3. Månadsrapport för oktober 2009

  Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

  Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

 4. Rationaliserings- och besparingsåtgärder för enheten för ledsagarservice

  Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

  Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

  Handikapprådet ställer sig bakom bilagda uttalande från SRF Stockholms stad (bilaga 1).

 5. Inrättande av en hemlöshetsklinik i samverkan med landstinget – inriktningsärende

  Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

  Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

  Rådet önskade få in följande tillägg på sidan 6 under rubriken Uppdraget för hemlöshetskliniken: Upprätta VIP plan enligt SAMLAS sydväst.

 6. Anmälan av rapport: Socialpsykiatrin i Stockholm – enkät till brukarna våren 2009

  Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

  Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

  Rådet lämnade följande uttalande.

  Rådet har tagit del av underlaget till enkäten men de ville även fått möjlighet att delta i tolkningen av enkäten. Vidare framfördes önskemål
  om att inför framtida enkätundersökningar så bör det även göras en brukarstyrd utvärdering.

 7. Förslag till inriktning för Hedersam – projekt för arbetet mot hedersrelaterat våld inom socialtjänsten i Stockholms stad

  Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

  Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.
  Rådet önskade få in följande tillägg på sidan 9 andra stycket ”struktur för en dialog med föräldrar” och särskilda invandrarföreningar som i dag tillvaratar funktionshindrades intressen.

§8 Sammanträdestider för socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens handikappråd 2010

Följande sammanträdestider gäller under år 2010.

Måndagen den 25 januari kl. 15.00
Måndagen den 8 februari kl. 15.00

Måndagen den 22 mars kl. 15.00

Måndagen den 19 april kl. 15.00

Torsdagen den 6 maj kl. 15.00

Torsdagen den 17 juni kl. 15.00

Måndagen den 23 augusti kl. 15.00

Torsdagen den 23 september kl. 15.00

Måndagen den 25 oktober kl. 15.00

Måndagen den 22 november kl. 15.00

Måndagen den 13 december kl. 11.00

§9 Övriga frågor

 1. Till rådets sammanträde den 10 december 2009, kl. 09.00 kommer
  socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens presidium.

  Med utgångspunkt från Mänskliga rättigheter önskar rådet ta upp följande
  frågor med presidiet; Jobbtorg, ledsagning och boende.

 2. Fredrik Jurdell gav en aktuell information om Bedömningskansliet och det
  pågående informationsarbetet. Rådet kommer att få fortlöpande information.

§10 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) avslutade sammanträdet.

SRF Stockholms Stad Bilaga 1.

Uttalande

Ledsagarservice på våra villkor

Vi synskadade kräver en ledsagarservice anpassad efter våra behov.

Trots starka protester från bl. a. SRF Stockholms Stad har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att lägga ut stadens kommunala ledsagarservice på entreprenad. Företag som är intresserade av att ta över verksamheten kan alltså lägga in anbud utifrån ett förfrågningsunderlag.

Avsaknad av dialog

Det är ytterst beklagligt att SRF Stockholms Stad inte har fått möjlighet att aktivt delta när underlaget tagits fram. Många vackra ord har sagts om vikten av samarbete med handikapporganisationerna, men våra krav på kvalitet, kontinuitet och brukarinflytande beaktas över huvud taget inte.

Halverad telefontid

Av förfrågningsunderlaget framgår bl. a. att telefontiderna för bokning kommer att halveras jämfört med idag, något som kommer att drabba många av våra medlemmar som inte har tillgång till dator. Vi ser positivt på möjligheten att boka via röstbrevlåda och e-post, men detta kan inte tas som förevändning för att göra inskränkningar i den personliga servicen.

Inga matinköp

Vidare framgår att ledsagning inte ska innefatta matinköp. SRF har alltid drivit kravet att ledsagningen måste innefatta möjligheten att handla mat. Det de flesta av oss vill ha hjälp med är inte att ta hem varorna, utan att få dem ”syntolkade”, dvs att få veta vilka varor som finns i hyllorna, nyheter, extrapriser osv. Vi är konsumenter som alla andra och har samma rättigheter.

Detta tillgodoses definitivt inte via hemtjänst, som i vissa fall varken låter brukaren följa med till mataffären eller välja vilken affär varorna ska handlas i. Hemtjänst-personalen är inte heller utbildade ledsagare och vet oftast ingenting om vad det innebär att "syntolka" omgivningen. Det är inte möjligt att boka hemtjänst till de tider som passar brukarens önskemål, vilket är fallet med ledsagarservice.

Dessutom finns det en stor grupp synskadade som inte anser sig ha behov av hemtjänst, utan enbart ledsagning. I praktiken innebär regeln om matinköp att jag som synskadad kan gå till en galleria och köpa skivor, kläder med mera, men inte handla min middagsmat. Vi vill som alla andra kunna planera vår tid och handla vår mat i samband med att vi uträttar andra ärenden.

SRF Stockholms Stad kräver att:

 • handikapprörelsen görs delaktig inför kommande upphandlingar av ledsagarservice, vid utarbetandet av förfrågningsunderlag
 • telefontiderna för bokning av ledsagning inte ska inskränkas
 • ledsagning även ska innefatta matinköp

Uttalande antaget vid SRF Stockholms Stads höstmöte 2009-11-14