Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2009-12-10

Sammanträde 2009-12-10

Datum
Klockan
09:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-11-19

7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-12-15

1. Föredragningslista

2. Budget och verksamhetsplan 2010 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0840/2009

3. Månadsrapport per den 30 november 2009
Dnr 1.2-0052/2009

4. Funktionshinderinspektörernas granskning nr 2:
Daglig verksamhet och sysselsättning SoL i Farsta, Hässelby-Vällingby, Södermalm och Östermalms stadsdelsnämnder
Dnr 3.6-0100/2009

5. Volontärbyrån
Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd
Dnr 10.1-0766/2009

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 3 2009
Dnr 3.1-0886/2009

7. Anmälan av tilldelningsbeslut vid upphandling av "sysselsättning för döva med psykiska funktionsnedsättningar"
Dnr 3.5-0409/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Britt Marie Färm (RMT) fick i

uppdrag i att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 november 2009 hade justerats den 17 november 2009.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 23 november 2009 justerat den 2 december 2009.

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och remisser m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2009-09-06 – 2009-11-30 anmäldes.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-11-19.

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2009-11-16.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-12-15

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Budget och verksamhetsplan för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande särskilda uttalande.

Rådet anser det olyckligt att antalet dagar för kollovistelse föreslås minska.
För barnen och ungdomarna, som ofta har ett omfattande omsorgsbehov, betyder det mycket att träffa kamrater och få uppleva fritid och kultur. Dessutom innebär kolloperioden en behövlig avlastning för de anhöriga,
som under övriga året tar ett stort omsorgsansvar. Rådet anser att nämnden
bör omprioritera denna del av budgeten så att de 18 dagarna behålls, i första hand för barn och ungdomar.

Detta uttalande grundar sig på artikel 4 och 30 enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för barn med funktionshinder.

Rådet ser stora svårigheter inför kommande år med tanke på den kraftiga
nerdragningen och ökningen av ofinansierade uppdrag.

3. Månadsrapport per den 30 november 2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

4. Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport 2: Daglig verksamhet, LSS och sysselsättning, SoL i Hässelby-Vällingby, Farsta, Södermalms och Östermalms stadsdelsnämnder

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Handikapprådet beslutade att bjuda in Funktionshinderinspektörerna till nästkommande sammanträdes förmöte för att diskutera rapporten.

5. Volontärbyrån
Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd

Rådet beslutade att avstå från att behandla ärendet på grund av tidsbrist.

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt
4 kap. 1 § SoL, kvartal 3 2009

Rådet beslutade att avstå från att behandla ärendet på grund av tidsbrist.

7. Anmälan av tilldelningsbeslut vid upphandling av ”sysselsättning för döva med psykiska funktionsnedsättningar”

Rådet beslutade att avstå från att behandla ärendet på grund av tidsbrist.

§8 Övriga frågor

1. Nästa sammanträde är den 25 januari 2010, kl. 15.00. Beslutades att rådet
träffas kl. 12.00.

2. Förvaltningen tackade rådet för ett bra och konstruktivt samarbete under året
och önskade samtliga god jul och gott nytt år.

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.