Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-03-22

Sammanträde 2010-03-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

5 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-02-11

6 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-03-25

1. Föredragningslista

2. Länsstyrelsens tillsyn av Stockholms stads resursfördelningssystem avseende LSS-verksamheter
Dnr 1.3-0912/2009

3. Månadsrapport för februari 2010
Dnr 1.2-0840/2009

4. Förslag till instruktion för socialtjänstinspektörer
Dnr 3.1-0058/2010
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 8 februari 2010 hade justerats den 9 februari 2010.

§4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-01-12 – 2010-03-08 anmäldes.

§5 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-02-11.

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens

behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-02-08.

§6 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-03-25

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Remiss - Länsstyrelsens tillsyn av Stockholms stads resursfördelningssystem avseende LSS-verksamheter
Dnr 1.3-0912/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet lämnade följande synpunkter på förvaltningens remissvar:

Rådet välkomnar länsstyrelsens tillsyn, då det idag föreligger oklarheter hos brukarna och deras företrädare vilka uppgifter som ligger på stadsdelsförvaltning respektive socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen (bedömningskansliet) och varifrån medel kommer.

Det vore önskvärt om det i svaret närmare beskrivits hur utredning och beslut ska gå till. Socialstyrelsens allmänna råd och handbok är inte allmänt känd för brukare och deras företrädare.

Brukarna ska ha möjlighet att göra aktiva val utifrån tydliga kvalitetskrav. Informationen till dem måste därför utformas så att brukare kan ta dem till sig (t.ex. LL, pictogram etc). För den enskilde tar det tid att tänka igenom och precisera sina behov och önskemål för att kunna göra ett välgrundat val. Det sker bäst genom individuella planer som hjälper såväl personen själv som handläggaren att komma fram till det bästa alternativet. Tyvärr har staden inte genomfört så många planer, vilket länsstyrelsen tidigare uppmärksammat.

Rådet anser att även den enskilde ska inbjudas till bedömningskansliets nivåbedömning och då det inte är möjligt, dennes företrädare, som får uppge vilka behov och önskemål som finns.

Rådet välkomnar att ett branschråd tillsatts och förutsätter att det är jämn fördelning av antalet stora vårdbolag och små utförare i detta.

Rådet välkomnar att det blir ett tillskott i budgeten så att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få sina behov tillgodosedda. Behoven är individuella och ersättningssystemet måste ta hänsyn till det!

Idag har vi FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 3 tar upp allmänna principer, där särskilt delaktighet och lika möjligheter bör ingå i remissvaret.

Likaså bör staden beakta följande artiklar:

Artikel 12 (likhet inför lagen)

Artikel 18 (rätten till fri rörlighet)

Artikel 19 (att leva självständigt och att delta i samhället)

Avslutningsvis önskar rådet ta del av länsstyrelsens svar på denna remiss. Det skulle kanske kunna ske i dialog med hela socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden som rådet ju ska träffa senare i år.

3. Månadsrapport för februari 2010
Dnr 1.2-0840/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

4. Förslag till instruktion för socialtjänstinspektörer
Dnr 3.1-0058/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådet önskade få följande tillägg i förslaget till instruktion för socialtjänstinspektörer i Stockholms stad:

§ 2, 3 st, 5 p - Beaktande av helhetsperspektivet, barnperspektivet, genusperspektivet och funktionshinderperspektivet

§ 3 Tillägg efter sista meningen: Med dessa inspektörer ska socialtjänstinspektörerna ha ett aktivt samarbete.

§7 Övriga frågor

1. Ulrika Pohl Andersson (FUB) informerade om TA PLATS! ett projekt som påvisar konstens möjligheter för tillgänglighet. Det inleddes 19 mars 2010 och är en tre månader lång utställning på Kulturhuset i Stockholm.


2. Pia Ludvigsen Ehnhage skulle informera om pågående revidering av riktlinjer inom funktionshinderområdet samt om ansökan om projektmedel för att skapa en e-tjänst som ska möjliggöra för bl.a. personer med funktionsnedsättning att kunna ansöka om stöd och service enligt SoL och LSS på webben.

På grund av tidsbrist hos rådet samt att endast tre ledamöter närvarade vid sammanträdet sköts informationen fram att lämnas i anslutning till nästa sammanträde i handikapprådet 19 april. Pia Ludvigsen Ehnhage ska ta kontakt med ordföranden Nils Duwähl för överenskommelse om lämplig tid.

§8 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) avslutade sammanträdet.