Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-04-19

Sammanträde 2010-04-19

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Britt Marie Färm (RMT) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 mars 2010 hade justerats den 23 mars 2010.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 22 mars 2010 justerat den 9 april 2010.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-03-09 – 2010-04-07 anmäldes.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-03-25.

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens

behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-03-22.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-04-22

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) önskade få ärendet ”Rapport om granskning av Stockholms stads skyddade boende Kruton”. Fredrik Jurdell informerade kort om förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Skolgång för alla barn
Svar på remiss av SOU 2010:5
Dnr 1.6-0107/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Yttrande med anledning av revisionsrapport nr 4/2010 avseende Jobbtorg
Stockholm
Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 3
Dnr 1.3-0127/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

4. Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 21013
Dnr 1.2-0093/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådet framförde att de ser med oro på eventuella besparingar på LSS-kollo.

5. Månadsrapport för mars 2010
Dnr 1.2-0840/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad
Rapport 2009
Dnr 3.1-0169/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

7. Slutrapportering av projektet Centrum för Gruppstöd
Dnr 3.2-0816/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

8. Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter
Dnr 10.1-0126-2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

9. Utveckla e-tjänsten Ansökan om stöd och service
Dnr 3.2-0141/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådet lämnade följande yttrande.

Rådet ställer sig positiv till utvecklingen av e-tjänsten. Rådet fruktar dock att eftersom särskilda medel för tillgänglighet inte kommer att avsättas så kan tillgängligheten för alla grupper inte kunna tillgodoses.

Rådet är också angelägen om att ta del av och följa den fortsatta utvecklingen och uppföljningen av tjänsten.

§8 Övriga frågor

1. Förelåg en skrivelse från SRF Stockholms stad om ”Bedöm ledsagartimmar
lika!”.

Handikapprådet ställde sig bakom skrivelsen. Skrivelsen bilägges
protokollet.

2. Förvaltningen informerade om att till rådets nästkommande sammanträde
kommer Nina Mörman Aldunge och Tomas Swenson och informerar om
entreprenaddrift utav Enheten för ledsagarservice.

3. Beslutades att rådets sammanträde den 7 maj 2010 flyttas till måndagen den
10 maj 2010, kl. 15.00. Rådets förmöte börjar kl. 13.30 med information om
entreprenaddrift utav Enheten för ledsagarservice kl. 14.30.

§9 Sammanträdet avslutas

Bilaga.

Synskadades Riksförbund

SRF Stockholms Stad

Till

Socialtjänstnämnden, Stockholms stad

Samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Uttalande

Bedöm ledsagartimmar lika!

SRF Stockholms Stad kräver ett slut på trenden med kraftig reducering av antalet ledsagartimmar för gravt synskadade stockholmare. Istället för möjlighet till ökat deltagande i fritidsliv, blir många synskadade och andra människor med funktionsnedsättning isolerade och hänvisade till anhörigas välvilja. Att kunna gå på bio eller idrotta är inte längre någon självklarhet för alla stockholmare. Men enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är det en grundläggande mänsklig rättighet att kunna leva ett aktivt liv.

Många gravt synskadade personer har tidigare haft ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Under senare år har åtskilliga av dessa plötsligt fått LSS-ledsagningen indragen och blivit hänvisade till ledsagning enligt Socialtjänstlagen. I samband med detta har många också fått antalet ledsagartimmar radikalt minskade utan att det har skett någon förändring när det gäller synstatus eller levnadsförhållanden.

SRF Stockholms Stads årsmöte 2010 kräver därför:

Att Stockholms stad utfärdar tydliga riktlinjer om att hänsyn måste tas till antalet timmar som beviljats vid LSS-beslut om ledsagarservice, även när beslut om omprövning fattas enligt socialtjänstlagen

Uttalande antaget vid SRF Stockholms Stads årsmöte den 25 mars 2010