Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-05-10

Sammanträde 2010-05-10

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Ulrika Pohl Andersson (FUB) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 19 april 2010 hade justerats den 20 april 2010.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 26 april 2010 justerat den 29 april 2010.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-04-08 – 2010-05-03 anmäldes.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-04-22.

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens

behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-04-19.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-05-17

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Tertialrapport 1 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0840/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

3. Stadens kvalitetsutmärkelse 2010
Dnr 2.9-0201/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

4. Upphandling av personlig assistans enligt LSS
Skrivelse från s, v, mp
Dnr 2.6-0172/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.
Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådet lämnade följande yttrande.

Rådet anser att den upphandling av personlig assistans som har genomförts är direkt felaktig, kanske inte ur en juridisk ståndpunkt men definitivt ur ett valfrihetsperspektiv. En av grundtankarna med personlig assistans var rätten att få välja utförare vilket nu en del stadsdelar via en hel del juridiska vinklar lyckats ta bort. Rådet beklagar djupt att denna valfrihet inte längre finns.

5. Redogörelse för användning av överskott i årsredovisningen
Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V) och Stefan
Nilsson (MP)
Dnr 1.2-0079/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

§8 Övriga frågor

1. Förelåg en skrivelse från trafik- och renhållningsnämndens handikappråd om ”Tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler”.

Konstaterades att förvaltningens sammanträdeslokaler uppfyller kraven väl.

2. Rådet bokade in ett arbetsmöte till onsdagen den 16 juni 2010, kl. 12.00 – 16.00 för arbetet med riktlinjer för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.