Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-08-23

Sammanträde 2010-08-23

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och vice ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 17 juni 2010 hade justerats den 18 juni 2010.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 7 juni 2010 justerat den 11 juni 2010.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-06-08 – 2010-08-09 anmäldes.

Rådet aktualiserade Karin Rågsjös (V) och Stefan Nilssons (MP) skrivelse angående ”Begäran om redogörelse hur försäkringskassans långa handläggningstider påverkar socialtjänsten”. Tina Heinsoo framförde att förvaltningen återkommer i frågan.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-06-22.

Tina Heinsoo informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-06-17.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-08-26

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning –ändring av mätinstrument för nivåbedömning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0308/2010

Krister Eriksson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådet lämnade följande yttrande.
Rådet anser att i hela bedömningsarbetet har man inte levt upp till målet om delaktighet hos den enskilde (LSS § 6). Bedömningarna har gjorts utan information och medverkan av anhöriga/gode män.

Likaså har man brustit i § 15 p. 7, då samarbetet med berörda organisationer varit bristfälligt.

Visserligen fanns en referensgrupp med två representanter från rådet (DHR och FUB) samt från NHR och FA, men våra påpekanden om delaktighet och informationsskyldighet beaktades inte. Genom FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har staden åsidosatt artikel 21 som bl. a. säger att man ska ha rätt att få information.

Rådet anser att man bör göra en total kartläggning av resursfördelningssystemet. Det innebär översyn av kriterier liksom rutiner för bedömning. Gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder lyfts fram men här bör uppmärksammas att på senare år har man funnit att det finns personer med lindrig utvecklingsstörning som även har neuropsykiatriska svårigheter.

Slutligen vill rådet peka på att det under senare år varit blygsam höjning av verksamhetsområdet funktionshindrade. Däremot har lönerna stigit med konsekvens av nedskärningar i personaltäthet. Det inverkar negativt på livskvaliten hos personer som bor i gruppbostad.

Då resursfördelningssystemet ska breddas med personer med neuropsykiatriska funktionshinder – vilket vi hälsar med tillfredsställelse – bör budgeten kraftfullt höjas.

3. Ansvarsfördelningen mellan kommuner i vissa fall
Svar på remiss av departementspromemoria DS 2010:21
Dnr 1.6-0400/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

4. Rekommendation att anta förslag till överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
Svar på remiss
Dnr 1.6-0402/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

5. Differentierad timschablon i lagen (1993:389) om assistansersättning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0408/2010
Krister Eriksson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

6. Öppna standarder – tillgång till vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0359/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådet uttalade att de efterlyser tillgänglighet och användbarhet på stadens
datasystem.

7. Månadsrapport för juli 2010
Dnr 1.2-1840/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Rådet framförde önskemål om att bjuda in arbetsmarknadsavdelningens chef Helene Bengtson till ett sammanträde under hösten för att få ytterligare information om Jobbtorg.

§8 Övriga frågor

1. Ledamoten Ulrika Pohl Andersson (FUB) aktualiserade frågan om när ärendet ”Riktlinjer för stöd och service till personer med funktionsnedsättning” kommer att behandlas.

Förvaltningen framförde att ärendet behandlas vid rådets sammanträde den
23 september 2010.

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.