Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-09-23

Sammanträde 2010-09-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

5 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-08-26

6 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-09-28

1. Föredragningslista

2. Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning
mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan
Dnr 3.2-0391/2010

3. Gränslandet mellan sjukdom och arbete - yttrande över Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande
Utsändes senare
(SOU 2009:89)
Dnr 1.6-0434/2010

4. Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering - yttrande över
Utsändes senare
DS 2010:20
Dnr 1.6-0401/2010

5. Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010 samt delårsbokslut med prognos för 2010
Utsändes senare
Dnr 1.2-0840/2009

6. Funktionshinderinspektörernas Rapport 3:
Daglig verksamhet LSS för döva personer
Dnr 3.6-0804/2009

7. Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
Dnr 3.1-0251/2010
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 23 augusti 2010 hade justerats den 24 augusti 2010.

§4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-08-10 – 2010-09-13 anmäldes.

Rådet aktualiserade på nytt Karin Rågsjös (V) och Stefan Nilssons (MP) skrivelse angående ”Begäran om redogörelse hur försäkringskassans långa handläggningstider påverkar socialtjänsten”. Tina Heinsoo framförde att förvaltningen återkommer i frågan.

§5 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-08-26

Tina Heinsoo informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-08-23.

§6 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-09-28

Rådet framförde att på grund av att handlingarna kom sent till dagens sammanträdeså har de ej haft möjlighet att sätta sig in ärendena till fullo.

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan
Dnr 3.2-0391/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Ännu en gång måste rådet uttala sitt missnöje med att vi inte funnits med som referensgrupp i framtagandet av detta viktiga stödmaterial, som flera organisationer inom HSO och SRF är berörda av.

Rådet anser det särskilt anmärkningsvärt att vi inte funnits med, då materialet går ut på samverkan. I riktlinjerna nämns inledningsvis under rubriken samverkan att ”Kommunen ska samverka med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning”.

3. Gränslandet mellan sjukdom och arbete - yttrande över Arbetsförmåge-
utredningens slutbetänkande (SOU 2009:89)
Dnr 1.6-0434/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

4. Remissvar på departementspromemorian Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20)
Dnr 1.6-0401/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet har tagit del av förvaltningens remissvar och delar helt uppfattningen att det finns behov av perspektivskifte. Vi vill därför föreslå att en lokal dialog inom staden snarast sätts igång. I dialogarbetet förutsätter vi bred samverkan med handikapprörelsen.

5. Tertialrapport 2 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0840/2009

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Rådet lämnade följand uttalande.

Rådet framförde att i ärendet nr 16 ”Anmälan av brukarundersökning, SFI 2010” Dnr 14.0-0319/2010 står ingenting om vuxna nytillkomna invandrare med utvecklingsstörning som behöver lära sig svenska. Vidare framgår det inte hur olika handikappgrupper inklusive personer med psykisk funktionsnedsättning kan ta del av SFI.

Förvaltningen återkommer i frågan.

6. Funktionshinderinspektörernas Rapport 3: Daglig verksamhet LSS, för döva personer inom stadsdelsnämnderna Bromma, Södermalm samt den dagliga verksamheten för döva i Sensus regi
Dnr 3.6-0804/2009

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Rådet framförde önskemål om att få en föredragning av Funktionshinder-inspektörerna vid rådets sammanträde den 25 oktober 2010.

7. Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
Dnr 3.1-0251/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådets synpunkter på förslaget bilägges protokollet. Se bilaga.

§7 Övriga frågor

1. Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) framförde önskemål om att rådet vill träffa socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens presidium.

2. Beslutades att rådets förmöte till sammanträde den 25 oktober 2010 börjar kl. 13.30, då funktionshinderinspektörerna kommer att informera om rapport nr 3 ”Daglig verksamhet LSS för döva personer”.

§8 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) avslutade sammanträdet.