Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-11-22

Sammanträde 2010-11-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-10-28

7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-11-30

1. Föredragningslista

2. Månadsrapport för oktober år 2010
Dnr 1.2-0840/2010

3. Redovisning av medel för forskning och utveckling
2009 samt fördelning av medel för forskning och
utveckling 2010
Dnr 3.2-0573/2010

4. Volontärbyrån
Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd
Dnr 10.1-0497/2010

8 Sammanträdestider 2011 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens handikappråd

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Britt-Marie Färm (RMT) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2010 hade justerats den 26 oktober 2010.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 18 oktober 2010 justerat den 20
oktober 2010.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-10-12 – 2010-11-08 anmäldes.

§6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-10-28

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens

behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-10-25.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-11-30

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) aktualiserade ärendet ”Upphandling av svenskundervisning för invandrare (sfi)” och undrade om upphandlingen även gäller upphandling av sfi för synskadade och hörselskadade.

Fredrik Jurdell återkommer i frågan.

2. Månadsrapport för oktober 2010
Dnr 1.2-1840/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

3. Redovisning av medel för forskning och utveckling 2009 samt fördelning av medel för forskning och utveckling 2010
Dnr 3.2-0573/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

4. Volontärbyrån
Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd
Dnr 10.1-0497/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

§8 Sammanträdestider 2011 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens handikappråd

Måndagen den 21 mars kl. 15.00

Torsdagen den 14 april kl. 15.00

Måndagen den 16 maj kl. 15.00

Torsdagen den 16 juni kl. 15.00

Torsdagen den 25 augusti kl. 15.00

Måndagen den 26 september kl. 15.00

Måndagen den 24 oktober kl.15.00

Måndagen den 21 november kl. 15.00

§9 Övriga frågor

1. Vice ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) önskade få information om
det pågående arbetet med överenskommelsen.

Fredrik Jurdell informerade kort om det pågående arbetet gällande en lokal överenskommelse mellan staden och de idéburna organisationerna. Bl. a. informerades om att under hösten har ett flertal dialogmöten och två dialogkonferenser genomförts med organisationer verksamma inom stadens socialtjänst och äldreomsorg. Samtalsledare är Peter Örn, regeringens representant i dialogen om den nationella överenskommelsen. Beslutades att handikapprådet får en utförlig information om arbetet med överenskommelsen vid rådets sammanträde den 17 januari 2011.

§10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.