Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-01-17

Sammanträde 2011-01-17

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ledamoten Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande

Ledamoten Nils Duwähl (DHR) utsågs till rådets ordförande för perioden 2011-2014.

§3 Val av vice ordförande

Ledamoten Ulla Elfving Ekström (IFS) utsågs till vice ordförande för perioden
2011-2014.

§4 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Gunnar Sandström (SRF) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 13 december 2010 hade justerats den 14 december 2010.

§6 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2010-12-09 hade justerats 2010-12-16.

§7 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-12-16

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de

ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-12-13.

§8 Information om handikapprådets nya ansvarsområden

Fredrik Jurdell informerade om att enligt HSO Stockholm stads förslag så har socialnämnden, för sin del, fattat beslut om att socialnämnden och överförmyndarnämnden delar på ett råd.

Anledningen till detta är att överförmyndarnämnden hittills har haft få ärenden att behandla. Vid nästa sammanträde kommer rådet att få information om överförmyndarnämndens verksamksamhet etc.

Vidare informerade Fredrik Jurdell om KF:s beslut att socialtjänst- och

arbetsmarknadsnämnden fr. o.m. 2011-01-01 har blivit två nämnder, en

socialnämnd och en arbetsmarknadsnämnd. Socialtjänst- och arbetsmark-

nadsförvaltningen är en förvaltning fram till 2011-07-01. Förvaltningen har kontaktat

HSO Stockholms stad om ett handikappråd till arbetsmarknadsnämnden.

 

Förvaltningen föreslår således att socialnämnden och överförmyndarnämn-

dens handikappråd tills vidare även behandlar arbetsmarknadsnämndens

ärenden.

Beslutades att socialnämnden och överförmyndarnämndens handikappråd är

arbetsmarknadsnämndens handikappråd fram till dess att HSO Stockholms

stad nominerat ledamöter till arbetsmarknadsnämndens handikappråd.

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-01-20

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Remiss över betänkandet Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)
Dnr 1.6-0597/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Med anledning av tjänsteutlåtandet lämnade rådet följande fråga:

Heminstruktörerna för syn- och hörselskadade har mycket skiftande ansvarsområden i de olika stadsdelsförvaltningarna. I en del stadsdelar får man inte ta sig an personer under 65 år, trots att många personer under 65 med syn- och hörselskador har direkt behov av detta. I en del fall kan man inte ge insatser till personer i särskilt boende som drivs i privat regi. I vissa stads-
delar finns överhuvudtaget inga insatser av detta slag, trots löften om att varje stadsdel ska kunna erbjuda detta stöd till syn- och hörselskadade.

Avsikten med heminstruktörernas insatser är att stödja enskilda i deras eget rehabiliteringsarbete för att kunna klara vardagen med god livskvalitet. Stödet är tidsbegränsat och följer på de rehabiliteringsinsatser som givits vid syn- och hörcentraler inom landstinget.

De stora skillnaderna i ansvarsområden medför självklart att somliga personer med funktionsnedsättning får en sämre livskvalitet beroende av i vilken
stadsdel de bor.

Hur kommer socialnämnden att hantera detta fortsättningsvis?


3. Budget- och verksamhetsplan för Socialnämnden 2011
Dnr 1.2-0613/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet framförde att på grund av tidsbrist har de ej givits möjlighet att yttra sig över ärendet.

4. Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2010 och planering för år 2011
Dnr 3.1-0688/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

5. Kvalitetsgarantier 2011
Dnr 2.9-0530/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens kvalitetsgarantier 2010.

§10 Ärende till arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-01-18

1. Budget- och verksamhetsplan 2011 för Arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0001/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet framförde att på grund av tidsbrist har de ej givits möjlighet att yttra sig över ärendet.

§11 Övriga frågor

Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) aktualiserade frågan om ärendet ”Förslag till program för personer med funktionsnedsättning 2011-2015” kommer att behandlas av rådet.

Fredrik Jurdell framförde att förslaget har skickats ut på remiss till föreningarna och att rådet behandlade förslaget vid sitt sammanträde den 25 oktober 2010.

§12 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.