Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-02-14

Sammanträde 2011-02-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

5 Information om överförmyndarnämndens verksamhet.

6 Rapport från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-01-18

7 Ärenden till arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-02-15

1. Föredragningslista

2. Ansökan om socialfondsmedel avseende arbetslösa
långt från arbetsmarknaden
AmN 1.7-0017/2011

3. Jobbtorgsportalen, e-tjänster för Jobbtorg
Stockholm fas 2
AmN 7.0-0009/2011

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-01-20

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-02-17

1. Föredragningslista

2. Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
(SOU 2010.70)
Dnr 1.6-0693/2010

3. Förslag om hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m.m.
Dnr 1.6-0009/2011

4. Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprutbyte
Dnr 1.6-0680/2010

Erbjudande till Stockholms läns landsting att Stockholm ska vara försökskommun gällande sprutbyte
Skrivelse (dnr 3.2-0392/2010) från Lena Kling och Vladan Boskoviv (FP)

5. Verksamhetsberättelse för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 2010
Dnr 1.2-0840/2009


6. Vräkningsförebyggande arbete
Dnr 3.2-0602/2010

7. Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2010
Dnr 3.6-0703/2010

8. Anmälan av rapport från projekt NLAO
Dnr 3.2-0810/2010
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (HSO/NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 17 januari 2011 hade justerats den 18 januari 2011.

§4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-12-03 – 2011-02-02 anmäldes.

§5 Informationen bordlades.

§6 Rapport från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-01-18

Fredrik Jurdell informerade om arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var

aktuella vid rådets sammanträden 2011-01-17.

§7 Ärenden till arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-02-15

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Ansökan om socialfondsmedel avseende arbetslösa långt från arbetsmarknaden
Dnr 1.7-0017/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Rådet framförde önskemål om att bjuda in projektet OpenEyes till ett kommande sammanträde.

3. Jobbtorgsportalen, e-tjänster för Jobbtorg Stockholm fas 2
Dnr 7.0-0009/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet efterlyser åter igen löftet om att personer med funktionsnedsättning
som ej har försörjningsstöd och står utanför arbetsmarknaden ska få ta del av de tjänster som jobbtorget erbjuder.

§8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-01-20

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid

rådets sammanträden 2011-01-17.

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-02-17

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)
Dnr 1.6-0693/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Remiss - Förslag om hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service m.m.
Dnr 1.6-0009/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

4. Yttrande över remiss om samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av en verksamhet med sprutbyte
Dnr 1.6-0680/2010 och 3.2-0392/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Verksamhetsberättelse 2010 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0840/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Vräkningsförebyggande arbete i Stockholms stad
Dnr 3.2-0602/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Rådet ställde sig bakom förvaltningens rapport.

7. Funktionshinderinspektörernas årsrapport avseende verksamhetsår 2010
Dnr 3.6-0703/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Handikapprådet framförde önskemål om att bjuda in Funktionshinderinspektörerna till rådets förmöte inför sammanträdet den 21 mars 2011.

8. Anmälan av rapport från projektet NLAO (Network of Local Authority
Observatories on Active Inclusion) kring Social ekonomi och om fortsatt deltagande i nätverket 2011 – 2013
Dnr 3.2-0810/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§10 Övriga frågor

1. Ordföranden Nils Duwähl (DHR) aktualiserade ett kommande problem om Trygghetslarm med anledning av Post- och telestyrelsens uppdrag att ta fram en standardlösning för larmen eftersom att dagens larm upphör inom ett par år. Undrade vilken beredskap Stockholms stad har i frågan.

Fredrik Jurdell återkommer i frågan.

2. Inkommen skrivelse från Per-Ola Larsson angående rådets behandling av

lagstiftningen om vårdplanering.


Förelåg en skrivelse från förvaltningen med utförlig information om de åtgärder
som Stockholms stad har vidtagit i frågan.

Rådet beslutade att ställa sig bakom förvaltningens svar.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.