Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-05-16

Sammanträde 2011-05-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Nämndens sammanträdesrum, Överförmyndarnämnden, Hantverkargatan 3 J

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-04-18

7 Ärenden till arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-05-17

1. Föredragningslista

2. Praktikplatser som ska leda till hållbara jobb
Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-0070/2011

3. Tertialrapport 1 2011 för arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0001/2011

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-04-19

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-05-19

1. Föredragningslista

2. Information om sekretessärendet
Upphandling av LSS-kollo för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Dnr 3.5-0193/2011
Utsändes ej

3. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd
Svar på motion 2011:9 från (V)
Dnr 1.6-0048/2011

4. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare
Svar på motion 2011:18 från (S)
Dnr 1.6-0099/2011

5. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet
Svar på motion 2010:42 från (S)
Dnr 1.6-0162/2011

6. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour
Svar på motion 2011:10 från (V)
Dnr 1.6-0043/2011

7. Tertialrapport 1 2011 för socialnämnden
Dnr 1.2-0613/2010

8. Organisation och arbetsformer för FoU-arbetet åren 2012-2014 samt fördelning av medel 2011
Dnr 3.2-0113/2011

10 Information från överförmyndarnämnden

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 14 april 2011 hade justerats den 14 april 2011.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 28 mars 2011 hade justerats den 4 april 2011.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2011-04-02 – 2011-05-04 anmäldes.

§6 Information om överförmyndarnämnden

Kerstin Fälldin, enhetschef vid överförmyndarnämnden, välkomnade rådet till överförmyndarförvaltningen.

Därefter gav hon en utförlig information om överförmyndarnämndens verksamhet. Bl. a. informerades om att överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För den som har behov av hjälp medverkar nämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Nämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndarnämnden har cirka 11 000 aktuella ärenden varav drygt 5000 godmanskap och cirka 700 förvaltarskap. Resterande ärenden avser omyndiga barn.

§7 Rapport från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-04-18

Fredrik Jurdell informerade om arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var

aktuella vid rådets sammanträde 2011-04-14.

§8 Ärenden till arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-05-17

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Thomas Hvitfeldt (V) om praktikplatser som ska leda till hållbara jobb
Dnr 2.6.1-0070/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Tertialrapport 1 för Arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0001/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

§9 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-04-19

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2011-04-14.

§10 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-05-19

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Information om sekretessärendet
Upphandling av LSS-kollo för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Dnr 3.5-0193/2011

Ärendet har ej skickats ut till rådet.

Roger Wihlborg, socialförvaltningen, gav en utförlig föredragning av förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.


Rådet fick en inbjudan till studiebesök på förvaltningens LSS-kollo den 28 juni 2011.

3. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd
Svar på motion (2011:9) av Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)
Dnr 1.6-0048/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

4. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare
Remissvar på motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 1.6-0099/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet anser att det är mycket dåligt att inte alla åtgärder vidtagits för att få stadshuset helt tillgängligt för personer med rörelsehinder. Det rimmar illa med KF:s inriktningsmål som bl.a. säger att staden ska vara tillgänglig.

5. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet
Svar på remiss av motion (2010:42) av Tomas Rudin (S) och Hassan Said Mahamed (S)
Dnr 1.6-0162/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour
Remissvar på motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V)
Dnr 1.6-0043/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

7. Tertialrapport 1 för socialnämnden
Dnr 1.2-0613/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

8. Organisation och arbetsformer för FoU-arbetet åren 2012-2014 samt fördelning av medel 2011
Dnr 3.2-0113/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet har tagit del av ärendet och är positiva till att funktionshinderområdet är prioriterat. Men vi vill att brukarrepresentanter finns med i FOU-rådet. Då kan vi tala om full delaktighet.

§11 Övriga frågor

Övriga frågor

1. Ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (HSO/NHR) överlämnade ett brev från
Omsorgshuset om att ledsagaren ej kan fika eller äta lunch med brukaren. Rådet
aktualiserade frågan om reglerna har ändrats för ledsagarservice.

Fredrik Jurdell tar med sig frågan.

2. Rådet framförde önskemål om att få träffa socialnämndens presidium.

3. Fredrik Jurdell informerade om att stadsdelsförvaltningarna har valt att säga upp

Stadsmissionens avtal rörande personliga ombud. Fr.o.m. den 1 september 2011
blir det åtta personliga ombud i Stockholms stad.

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) överlämnade skrivelsen
”Kongressuttalande angående nedskärningar av Personligt ombud” från Schizofreni
förbundets- och RSMH:s kongress 2011 (bilägges protokollet).

4. Förelåg en inbjudan till premiärvisning av dokumentären ”Från idiot till med-
borgare” torsdagen den 9 juni 2011, kl. 14.00 – 16.00.

§12 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) avslutade sammanträdet.