Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
Plats

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (HSO/NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 maj 2011 hade justerats den 16 maj 2011.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdena den 26 april 2011 och den 17 maj 2011 justerades den 3 maj 2011 och den 23 maj 2011.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2011-05-05 – 2011-06-03 anmäldes.

§6 Rapport från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-05-17

Fredrik Jurdell informerade om arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var

aktuella vid rådets sammanträde 2011-05-16.

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-05-19

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2011-05-16.

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-06-21

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Information om sekretessärendet
Upphandling enligt LOV om vissa insatser inom socialpsykiatrin
Dnr 3.5.1-0338/2011

Ärendet har ej skickats ut till rådet.
Isabelle Vas och Anna Lindskog gav en utförlig föredragning av förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

3. Om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholms stad för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun
Svar på motion (2011:17) av Carin Jämtin (S)
Dnr 1.6-0101/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet vill att det genomförs en levnadsnivåundersökning som enbart berör personer med funktionsnedsättning boende i Stockholms stad. Rådet önskar återkoppling om undersökningen vid nästkommande sammanträde.

4. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm
Svar på motion (2011:13) av Annika Ödebrink (s)
Dnr 1.6-0100/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Månadsrapport för maj 2011
Dnr 1.2-0613/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2011
Dnr 1.3-0202/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

7. Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad år 2010
Dnr 3.1-0220/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

§9 Information från överförmyndarnämnden

Peter Nordström, överförmyndarförvaltningen, presenterade sig och berättade

bl. a. att han tillträdde som direktör för överförmyndarförvaltningen den 1 april 2011. Därefter informerades om det pågående arbetet med förslag till ny organisation för överförmyndarförvaltningen. Bl.a. kommer ett nytt IT-stöd för gode män och förvaltare att införas och man vill förbättra samarbetet med socialtjänsten. Omorganisationen beräknas vara klar under sommaren.

Peter Nordström kommer att delta i rådets sammanträden framöver och han tar gärna emot frågor från rådet inför sammanträdena.

Handikapprådet framförde önskemål om att få träffa överförmyndarnämndens presidium. Rådet önskar ta del av överförmyndarnämndens föredragningslistor.

§10 Övriga frågor

1. Ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) aktualiserade frågan om orsaken till att antalet sommarjobb för funktionshindrade ungdomar har dragits ner.

Fredrik Jurdell tar med sig frågan till arbetsmarknadsförvaltningen och återkommer till rådet.

2. Vice ordförande Ull Elfving Ekström (HSO/IFS) önskade få aktuell information om personliga ombud.

Fredrik Jurdell gav en dagsaktuell information om personliga ombud. Bl.a. informerades om att förvaltningen har uppdrag att tala med de samtliga 18 personliga ombuden, det arbetet pågår för närvarande. Stadsmissionens avtal löper formellt fram till den 31 augusti 2011. Tio personliga ombud kommer att anställas av Stockholms stad.

Vice ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) överlämnade en skrivelse, daterad den 15 juni 2011, om nedskärningarna. Handikapprådet ställer sig bakom skrivelsen (skrivelsen bilägges protokollet).

3. Ledamoten Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) framförde önskemål om att rådet vill träffa socialnämndens presidium.

4. Ledamoten Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) informerade kort från premiärvisningen av dokumentären ”Från idiot till medborgare” torsdagen den 9 juni 2011.

5. Fredrik Jurdell informerade om att han kommer att vara föräldraledig från den 1 september 2011 till året ut. Tina Heinsoo kommer att företräda förvaltningen i rådet under hans ledighet.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra en trevlig sommar.