Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-09-26

Sammanträde 2011-09-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

5 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-08-30

6 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-09-29

1. Föredragningslista

2. Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering
Remissvar på motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.6-0374/2011

3. Tertialrapport 2 för socialnämnden
Dnr 1.2-0613/2011

4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2011
Dnr 3.1-0472/2011

5. Modell för uppföljning av insatser inom funktions-
nedsättning och socialpsykiatri upphandlade enlig LOV
Dnr 1.2-0413/2011

6. Avrapportering av projektet Bostad Först i
Stockholms stad och förslag om utvidgning av projektet
Dnr 3.2-0478/2011

7. Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd &
Kunskapscenter
Dnr 10.1-0476/2011

7 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 25 augusti 2011 hade justerats den 25 augusti 2011.

§4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2011-08-18 – 2011-09-12 anmäldes.

§5 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-08-30

Tina Heinsoo informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2011-08-25.

§6 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-09-29

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering
Remissvar på motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.6-0374/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Tertialrapport 2 för socialnämnden
Dnr 1.2-0613/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2011
Dnr 3.1-0472/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

5. Modell för uppföljning av insatser inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri upphandlade enligt LOV
Dnr 1.2-0413/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Avrapportering av projektet Bostad Först i Stockholms stad och förslag om utvidgning av projektet
Dnr 3.2-0478/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

7. Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter
Dnr 10.1-0476/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§7 Information från överförmyndarnämnden

1. Föredragningslista till överförmyndarnämndens sammanträde 2011-08-29.

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan

Peter Nordmark informerade om att överförmyndarförvaltningens omorganisation nu är genomförd. Därefter informerades om det pågående arbetet med att se över förvaltningens administrativa rutiner. Vidare informerades kort om arbetsuppgifterna för gode män.

Handikapprådet beslutade att bjuda in överförmyndarnämndens presidium till
rådets sammanträde den 21 november 2011, klockan 15.00.

§8 Övriga frågor

1. Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) aktualiserade en fråga om heminstruk-
törer för hörselskadade och synskadade. Bilägges protokollet.

2. Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) aktualiserade en fråga om ledsagar-
service. Biläggs protokollet.

3. Tina Heinsoo informerade kort om det pågående arbetet gällande en lokal
överenskommelse mellan staden och de idéburna organisationerna. Den till-
satta arbetsgruppen har tagit fram ett nytt förslag till överenskommelse. Den
19 oktober 2011 presenteras förslaget vid en konferens i Münchenbryggeriet.

4. Tina Heinsoo besvarade en tidigare ställd fråga från rådet om deras medverkan
i olika projekt.

5. Rådets förmöte den 24 oktober 2011 börjar klockan 13.45.

§9 Sammanträdet avslutas

Bilaga.

Att foga till Rådets protokoll:

Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade

Heminstruktörsverksamheten i staden avvecklas allt mer och håller på att nå en homeopatisk förtunning! Denna verksamhet som gett synskadade och hörselskadade ett kraftfullt stöd i det tunga arbetet att på nytt, efter att ha drabbats av funktionsnedsättningen, åter utveckla färdigheter för att kunna klara det dagliga livet som synskadad respektive hörselskadad.

Detta stöd har, trots att heminstruktörsverksamheten är så olika utformad i de olika stadsdelarna, varit för många en oundgänglig förutsättning för att kunna återfå livskvalitet och vinna delaktighet i samhällslivet. I en del stadsdelar vänder sig verksamheten endast till personer över 65 år när det borde vara en självklarhet att insatsen borde omfatta alla vuxna personer med synskada och eller hörselskada.

Den nu fortgående avvecklingen av heminstruktörsverksamheten går stick i stäv med det program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning som staden beslutat om.

Ledsagarservice

Trots att inga nya regler eller instruktioner beträffande ledsagarservicen har kommit till stånd, så har vissa stadsdelar radikalt ändrat inriktning av ledsagarservicen. Det har inneburit en påtaglig inskränkning av ledsagarservicen för många personer med funktionsnedsättning främst i innerstaden.

Genom denna opåkallade inskränkning av ledsagarservicen har många personer fått sin möjlighet till delaktighet betydligt försämrad. Detta har dessutom gjorts på det mest kränkande sätt och utan respekt för den situation personerna befinner sig i. Somliga motiveringar för nedskärningarna av ledsagningen har dessutom vittnat om bristande förmåga att förstå innebörden av att ha en funktionsnedsättning. Det visar också vilka stora skillnader i bedömning och därmed beslut som finns mellan stadsdelarna.

Detta motverkar också intentionerna i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.