Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-11-21

Sammanträde 2011-11-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Överläggning med överförmyndarnämndens presidium

Marie Ljungberg Schött (M)
Kaj Nordquist (S)

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-10-27

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-11-24

1. Föredragningslista

2. Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0463/2011

3. Evenemangsstrategi för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0539/2011

4. Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0470/2011

5. Månadsrapport för oktober 2011
Dnr 1.2-0613/2010

6. Forsknings- och utvecklingsplan för Stockholms stad 2012
Dnr 3.2-0633/2011

7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SOL), kvartal 3 år 2011
Dnr 3.1-0636/2011

9 Information från överförmyndarnämnden

10 Sammanträdestider för socialnämnden och överförmyndarnämndens handikappråd 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 24 oktober 2011 hade justerats den 24 oktober 2011.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 18 oktober 2011 hade justerats den 24 oktober 2011.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2011-10-11 – 2011-11-08 anmäldes.

§6 Överläggning med överförmyndarnämndens presidium

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) hälsade samtliga välkomna till dagens överläggning.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Kaj Nordquist (S)

gav en utförlig information om sitt uppdrag i överförmyndarnämnden. Deras uppdrag är bl.a. att se till att gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag. De tjänstgör på förvaltningen varje förmiddag där de bl.a. granskar och godkänner de årsräkningar som gode män och förvaltare lämnar in. De får många telefonsamtal från allmänheten och svarar på deras frågor.

Rådet aktualiserade bland annat frågor om hur många uppdrag en god man kan ha och om kvaliteten på deras åtagande följs upp. Får gruppbostäderna information om vart de kan vända sig med frågor. Får personalen internutbildning om funktionshinderområdet etc.

Därefter framförde rådet önskemål om att få del av överförmyndarnämndens verksamhetsprogram och att få del av deras förslag på aktiviteter.

Rådet tackade Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Kaj Nordquist (S) för diskussionen.

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-10-27

Tina Heinsoo informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2011-10-24.

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-11-24

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0463/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet tillstyrker programmet för kvalitetsutveckling. Beträffande stadens kvalitetsutmärkelse ger examinatorsuppdraget en ytterligare egenutveckling och bred kunskap, som skulle fördjupas om man vid genomgång av tävlande inom funktionshinderområdet även hade med examinator från berörd brukarorganisation.

3. Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0539/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet har tagit del av förslaget till evenemangsstrategi.

Rådet finner det mycket anmärkningsvärt att man inte tar upp stadens delaktighetsprogram så att olika satsningar blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

4. Yttrande över förslag till riktlinjer för stadens budget och skuldrådgivning
Dnr 1.6-0470/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Månadsrapport för oktober 2011
Dnr 1.2-0613/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Forsknings- och utvecklingsplan för Stockholms stad för 2012
Dnr 3.2-0633/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens FoU-plan.

7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2011
Dnr 3.1-0636/2011

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Rådet framförde önskemål om att förvaltningens utbyggnadsgrupp kommer till rådet vid ett sammanträde framöver.

§9 Information från överförmyndarnämnden

1. Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 27 oktober 2011.

Noterades att rådet tagit del av protokollet.

Peter Nordström framförde att överförmyndarnämndens protokoll kommer att skickas ut regelbundet till rådet framöver. Vidare informerades om att Länsstyrelsen gör sitt årliga tillsynsbesök hos förvaltningen i början av december.

Från och med november köper överförmyndarförvaltningen controllertjänst från
socialförvaltningen.

§10 Sammanträdestider för socialnämnden och överförmyndarnämndens handikappråd 2012

Handikapprådet fastställde följande sammanträdesdagar för år 2012.

Torsdag 26 januari kl. 15.00

Torsdag 16 februari kl. 15.00

Torsdag 22 mars kl. 15.00

Torsdag 12 april kl. 15.00

Tisdag 15 maj kl. 15.00

Torsdag 7 juni kl. 15.00

Torsdag 23 augusti kl. 15.00

Torsdag 20 september kl. 15.00

Torsdag 25 oktober kl. 15.00

Torsdag 22 november kl. 15.00

Torsdag 13 december kl. 11.00

§11 Övriga frågor

1. Ordföranden Nils Duwähl (DHR) aktualiserade om förvaltningen tagit del av rådets förslag på vilka mål de vill lyfta i kommande vp.

2. Tina Heinsoo framförde att hon har bjudit in socialnämndens presidium till rådets sammanträde den 26 januari 2012.

§12 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.