Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-02-16

Sammanträde 2012-02-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-01-31

7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-02-21

1. Föredragningslista

2. Information om sekretessärendet
Upphandling - Stockholms stads taltidnig för synskadade "På tal om Stockholm"
Dnr 2.7.1-0554/2011
Utsändes ej

3. Principer för och hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Svar på remiss av motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 1.6-0724/2011

4 Funktionshinderinspektörernas årsrapport avseende verksamhetsår 2011
Dnr 3.6-0772/2011

5 Rapport - Utbildningssatsning 2011 för personal inom funktionsnedsättning
Dnr 3.3-0040/2012

6. Verksamhetsberättelse för verksamheten personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder för 2011
Dnr 1.7-0631/2011

7. Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011
Dnr 1.7-0572/2011

8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 2011
Dnr 3.1-0039/2012

9. Rapport om avtalsuppföljning 2011
Dnr 1.2-0022/2012

10. Sammanställning av genomförda uppföljningar inom avlösar- och ledsagarservice som ingår i LOV
Dnr 1.2-0023/2012

8 Information från överförmyndarnämnden

1. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

2. Verksamhetsberättelse 2011 Överförmyndarnämnden
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Vice ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) och ledamoten Gunnar Sandström (SRF) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 26 januari 2012 hade justerats

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 26 januari 2012 hade justerats den 27 januari 2012.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 23 januari 2012 hade justerats den 1 februari 2012.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-01-17 – 2012-02-08
anmäldes.

§6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-01-31

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-01-26.

§7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-02-21

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Information om sekretessärendet
Upphandling – Stockholms stads taltidning för synskadade ”På tal om Stockholm”
Dnr 2.7.1-0554/2011

Ärendet har ej skickats ut till rådet.

Tomas Swenson, administrativa avdelningen, gav en utförlig föredragning av
förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

3. Principer för och hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Svar på remiss av motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 1.6-0724/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande:

Rådet ställer sig bakom yrkande nummer ett i motionen samt ser det som självklart att rådet blir delaktig i den kommande översyn som förvaltningen hänvisar till i tjänsteutlåtandet.

4. Funktionshinderinspektörernas årsrapport avseende verksamhetsår 2011
Dnr 3.6-0722/2011

Ann-Kristin Sandebjer och Lena Tengvall, funktionshinderinspektörer, gav en utförlig föredragning om funktionshinderinspektörernas årsrapport 2011 och svarade på rådets frågor. Vidare informerades om ”Granskningsrapport av-seende barn- och ungdomsboende enligt LSS 9§8” som behandlades vid rådets sammanträde den 24 oktober 2011.

Noterades att rådet tagit del av funktionshinderinspektörernas årsrapport.

5. Rapport – Utbildningssatsning 2011 för personal inom funktionsnedsättning Dnr 3.3-0040/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Verksamhetsberättelse för verksamheten personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder för 2011
Dnr 1.7-0631/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

7. Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011
Dnr 1.7-0572/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2011.
Dnr 3.1-0039/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande:

Rådet ser mycket allvarligt på ökningen av ej verkställda beslut beträffande bostadssituationen enligt LSS. För att komma till rätta med detta behövs krafttag mot stadsdelarna. Varför inte internt ge vitesförläggande till de stadsdelar som inte verkställer sina beslut.

9. Rapport om avtalsuppföljning 2011, avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU
Dnr 1.2-0022/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

10. Sammanställning av genomförda uppföljningar inom avlösar- och ledsagarservice som ingår i LOV

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§8 Information från överförmyndarnämnden

1. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 20 januari 2012 hade justerats den 23 januari 2012.

2. Verksamhetsberättelse 2011 Överförmyndarnämnden

Peter Nordström föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§9 Övriga frågor

1. Förvaltningen delade ut ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016” samt ett följebrev från biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

§10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.