Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-04-12

Sammanträde 2012-04-12

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

5 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-03-27

6 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-04-17

1. Föredragningslista

2. Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015
Dnr 1.2-0105/2012

3. Månadsrapport för mars 2012
Dnr 1.2-0662/2011

4. Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS
Dnr 3.1-0064/2012

5. Preliminära rutiner för Lex Sarah
Dnr 3.1-0081/2012

6. Uppdatering av stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan skolan och socialtjänsten
Dnr 3.2-0147/2012

7 Förlängning av avtal
Dnr 10.1-0476/2011

7 Information från överförmyndarnämnden

1. Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Överförmyndarnämnden
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 mars 2012 hade justerats den 22 mars 2012.

§4 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-03-15 – 2012-04-03
anmäldes.

§5 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-03-27

Leif Fransson informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-03-22.

§6 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-04-17

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015
Dnr 1.2-0105/2012

Leif Fransson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Socialnämnden och överförmyndarnämndens funktionshinderråd påtalar vikten
av att barn med funktionsnedsättning inte får glömmas bort när ett centralt
Barnahus inrättas i staden.

Rådet ser mycket allvarligt på den brist på bostäder med särskilt stöd och
service för personer med funktionsnedsättning som råder i staden. Det är an-
märkningsvärt att staden verkar ta så lätt på denna brist som ju innebär att
staden inte kan uppfylla lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Eftersom tillståndet funnits under lång tid skulle det nästan kunna tolkas som
lagtrots att inte staden sett till att råda bot på denna otillfredsställande situation.

En strategi för hur övergången till äldreomsorgen går till och vad den innebär
för socialpsykiatrins målgrupp bör tas fram.

Personer inom socialpsykiatrins målgrupp bör beviljas mer tid i sysselsätt-
ningsverksamheter som ett första steg att närma sig arbetsmarknaden. Likaså
bör metoder för arbetet i stadens sysselsättningsverksamheter tas fram och im-
plementeras innan utbildning i Supported employment genomförs.


3. Månadsrapport för mars 2012
Dnr 1.2-0662/2011

Leif Fransson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

4. Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning enligt LSS
Dnr 3.1-0064/2012

Leif Fransson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Rådet anser att det ska sättas ett maxpris på vad en lunch får kosta.

5. Preliminära rutiner för Lex Sarah
Dnr 3.1-0081/2012

Leif Fransson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Reviderat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels
nämndernas verksamheter och skolan
Dnr 3.2-0147/2012

Leif Fransson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

7. Förlängning av avtal
Dnr 10.1-0476/2011


Leif Fransson föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

§7 Information från överförmyndarnämnden

1. Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Överförmyndarnämnden
Dnr 110/024-2012

Peter Nordström föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet önskade få information om överförmyndarnämndens IT-projekt vid kommande sammanträde. Förmötet och sammanträdet den 15 maj 2012 ska förläggas till överförmyndarnämndens lokaler på Hantverkargatan 3 i. Sammanträdet börjar kl 15.00, med förmöte kl 13.00.

§8 Övriga frågor

1. Förvaltningen delade ut foldern ”Så här arbetar råden för funktionshinder- frågor i Stockholms stad”.

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.