Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-08-23

Sammanträde 2012-08-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-06-12

5 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-08-28

1. Föredragningslista

2. Rekommendation att teckna Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demens-sjukdom eller kognitiv svikt och stöd till närstående
Dnr 1.6-0392/2012

3. Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017
Svar på remiss från idrottsnämnden
Dnr 1.6-0358/2012

4. Månadsrapport för juli 2012
Dnr 1.2-0662/2011

5. Kartläggning av hemlöshetsarbetet i Stockholms stad
Utsändes senare
Dnr 3.1-0302/2012

6. Samverkansuppdrag mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen
Dnr 3.2-0422/2012

6 Presentation och diskussion

Förvaltningen har i arbetet med boendefrågor gett Ramböll i uppdrag
att genomföra en kartläggning av Behov av bostad med särskild service
för personer som har omfattande omsorgsbehov och beteteendestörning i
form av våldsamt eller självskadande beteende.
(utsändes ej)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 7 juni 2012 hade justerats den 7 juni 2012.

§4 Anmälan av inkomna remisser och skrivelser m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-05-09 – 2012-08-13 anmäldes.

§5 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-06-12

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-06-07.

§6 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-08-28

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Rekommendation att teckna Överenskommelse om vård och omsorg för
personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras anhöriga
Dnr 1.6-0392/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013–2017
Svar på remiss från idrottsnämnden
Dnr 1.6-0358/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Programmet ska bl.a. särskilt inrikta sig på personer med funktionsnedsättning,
men i skrivningen beaktas inte denna målgrupp på ett tydligt sätt.

Rådet betonar kopplingen till folkhälsomålen, varför man borde ha lyft fram

kostens betydelse. Simkunnigheten är särskilt viktig för barn/ungdom med
funktionsnedsättning. Beträffande kommunens anläggningar bör uppmärk-
sammas att i parker och friluftsområden bör på de ställen som har gymnastik-
redskap dessa även anpassas för personer med funktionsnedsättning.

4. Månadsrapport för juli 2012
Dnr 1.2-0662/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

5. Kartläggning av hemlöshetsarbetet i Stockholms stad
Dnr 3.1-0302/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Ärendet dukades på sammanträdet då det på grund av tidsbrist ej har skickats
ut till rådet. Funktionshinderrådet har således ej givits möjlighet att yttra sig
över ärendet.

6. Delrapport om samverkansuppdraget mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter
för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen
Dnr 3.2-0422/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

§7 Presentation och diskussion

Förvaltningen har i arbetet med boendefrågor gett Ramböll i uppdrag att genomföra en kartläggning av Behov av bostad med särskild service för personer som har omfattande omsorgsbehov och beteendestörning i form av våldsamt eller självskadande beteende.

Tina Heinsso gav en inledande information om bakgrunden till uppdraget.

Karina Kight, Ramböll, inledde med att informera om Ramböll Management Consultings organisation och verksamhet. Vidare gjordes en presentation av av uppdraget att kartlägga Behov av bostad med särskild service för personer som har omfattande omsorgsbehov och beteendestörning i form av våldsamt eller självskadande beteende. Därefter fördes en diskussion där Karina Kight fick ta del av rådets synpunkter.

Karina Kight och Klara Denckert tar gärna emot informationsmaterial från rådet på e-post adress karina.kight@r-m.com

§8 Övriga frågor

1. Funktionshinderrådet kommer att få information om överförmyndarnämndens
IT-projekt vid sammanträdet den 20 september 2012. Sammanträdet är hos
överförmyndarnämnden, Hantverkargatan 3 i.

2. Krister Eriksson kommer till sammanträdet den 20 september 2012.

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.