Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

Möte med Funktionshinderinspektörerna kl. 14.15

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av inkomna remisser och skrivelser m.m.

5 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-09-25

7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-10-30

1. Föredragningslista

2. Hemsjukvård 2015 - inriktning
Dnr 1.6-0497/2012

3. Månadsrapport
Dnr 1.2-0662/2011

4. Undanröja hindren för människor att komma in på bostadsmarknaden
Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 3.1-0472/2012

5 Utveckling av integration mellan verksamhetssystemet Paraplysystemet och e-tjänsten Ansökan om stöd och service
Dnr 3.2-0280/2010

6. Bidrag till intressepolitiskt arbete
Dnr 10.1-0560/2012

7. Insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm
Dnr 3.2-0466/2012

8 Information från överförmyndarnämnden

9 Sammanträdestider för socialnämnden och överförmyndarnämndens funktionshinderråd 2013

10 Övriga frågor

1. Anmälan av ärendet Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i äldreomsorgen
Dnr 0708-101/2012
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (HSO/NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 20 september 2012 hade justerats den 20 september 2012.


§4 Anmälan av inkomna remisser och skrivelser m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-09-12 – 2012-10-12 anmäldes.

§5 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 10 september 2012 hade justerats den 13 september 2012.

Rådet aktualiserade frågan om vem som är kontaktperson för stadens Traineprogram och hur informationen har gått ut.

Sekreteraren återkommer i frågan.

§6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-09-25

Tina Heinsoo informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-09-20.

§7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-10-30

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Hemsjukvård 2015 – inriktning
Svar på remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0497/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Månadsrapport för september 2012
Dnr 1.2-0662/2011


Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

4. Undanröja hindren för människor att komma in på bostadsmarknaden
Svar på skrivelse från Stefan Nilsson, Jonas Eklund och Ylva Wahlström
(samtliga MP)
Dnr 3.1-0472/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Utveckling av integrationen mellan verksamhetssystemet Paraplysystemet och
e-tjänsten Ansökan om stöd och service
Dnr 3.2-0280/2010

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Bidrag till intressepolitiskt arbete
Dnr 10.1-0560/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

7. Insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm
Dnr 3.2-0466/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut och framförde att de
förutsätter att härbärgena är tillgängliga för alla.

§8 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Under rådets egna överläggning och information fick rådet en genomgång av
funktionshinderinspektörernas rapport ”Granskning av boendestöd”.

Rådet uppmärksammade frågan om att boendestödets tid ägnas åt komplicerade ekonomiska frågor och att befintliga former som godmanskap och skuld- och
budgetrådgivning inte kommer brukarna till del i tillräcklig omfattning. Rapporten tar också upp att överförmyndarnämnden återsänder god mans ansökningar med hänvisningar som att brukaren har boendestöd, alternativt egna medel eller att
brukaren har tillträcklig egen kapacitet. Rådet vill ta upp frågan med överför-myndarnämnden.

§9 Sammanträdestider för socialnämnden och överförmyndarnämndens funktionshinderråd 2013

Funktionshinderrådet fastställde följande sammanträdesdag för år 2013.

Torsdag 31 januari kl. 15.00

Måndag 18 februari kl. 15.00

Torsdag den 21 mars kl. 15.00

Torsdag 11 april kl. 15.00

Torsdag 16 maj kl. 15.00

Tisdag 4 juni kl. 15.00

Torsdag 22 augusti kl. 15.00

Torsdag 19 september kl. 15.00

Torsdag 17 oktober kl. 15.00

Torsdag 21 november kl. 15.00

Torsdag den 12 december kl. 11.00

§10 Övriga frågor

1.

Anmälan av ärendet Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i
äldreomsorgen
Dnr 0708-101/2012

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Socialnämndens råd har inte varit delaktiga i denna process. Vi anser att
detta är en fråga för fullmäktige som har beslutat att nämnder, bolag ska ha
ett råd för funktionshinderfrågor. Vi tycker detta är anmärkningsvärt att en
nämnd ger ett uppdrag till en annan nämnd. Vi anser att detta bör utredas vidare
var frågorna ska ligga. Socialnämndens råd tjänstgör även som råd till Överför-


myndarnämnden så arbetsbelastningen är redan i dagsläget hög. Rådet finner
det väldigt svårt att hinna med ytterligare en nämnd utan att lägga in flera sammanträden under året.

2.

Ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) önskade få en genomgång av
det aktuella arbetet med boendefrågor för funktionsnedsatta.

Tina Heinsoo återkommer med information vid rådets sammanträde den 22
november 2012.

3.

Ledamoten Ingrid Litzén Asperen (HSO/VIS) framförde att hon kommer att
avsäga sig sitt uppdrag som ledamot i rådet och att dagens sammanträde är det
sista hon deltar i.

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) tackade Ingrid för hennes tid i rådet och
önskade henne lycka till.

4.

Rådets sammanträde den 13 december 2012 börjar kl. 11.00, med förmöte
kl. 10.15. Sammanträdet avslutas med en jultallrik.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.