Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr (ingång genom receptionen)

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-10-30

7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-11-27

1. Föredragningslista

2. Månadsrapport för oktober 2012
Dnr 1.2-0662/2011

3. FoU-plan för 2013 samt strategi för stöd till implementering av evidensbaserad praktik och resultatbaserad styrning
Dnr 3.2-0582/2012

4. Fördelning av resterande FoU-medel 2012
Dnr 3.2-0582/2012

5. Samordningsfunktion för personliga ombud
Dnr 2.6.1-0543/2012

6. Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
Dnr 3.1-0617/2012

8 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och vice ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2012 hade justerats den 25 oktober 2012.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2012 hade justerats
den 29 oktober 2012.

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-10-16 – 2012-11-13 anmäldes.

§6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-10-30

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-10-25.

§7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-11-27

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Månadsrapport för oktober 2012
Dnr 1.2-0662/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

3. Forsknings- och utvecklingsplan för 2013 samt strategi för att stödja
implementering av evidensbaserad praktik och resultatstyrning
Dnr 3.2-0582/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens forsknings- och utvecklingsplan
2013.

4. Fördelning av resterande FoU-medel 2012
Dnr 3.2-0010/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Samordningsfunktion för personliga ombud
Svar på skrivelse från Anna-Klara Müntzing (MP), Stefan Nilsson (MP)
och Jonas Eklund (MP)
Dnr 2.6.1-0543/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Rådet anser att:
- Samordningsfunktion för personliga ombud är ett bra förslag.

- Samordning av systemfel borde gå att genomföra omgående och oberoende
av vad Socialstyrelsen gör. Stadens erfarenheter kan ge ett bra tillskott till
Socialstyrelsens översyn.

§8 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

§9 Övriga frågor

1. Ordföranden Nils Duwähl (DHR) tog åter upp frågan om de problem som uppstår med trygghetslarm i samband med nybyggnation.
Fredrik Jurdell tar med sig frågan och återkommer till rådet.

2. Ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) aktualiserade KF:s beslut om ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Rådet önskar vara delaktiga i arbetet om vilka aktiviteter som ska prioriteras i kommande vp.

Fredrik Jurdell framförde att ärendet behandlas av socialnämnden den 18 december 2012 och av rådet den 13 december 2012. Förslag till aktiviteter bör vara klara senast den 7 december 2012.

3. Rådet diskuterade den aktuella situationen gällande äldrenämndens funktionshinderråd.

4. Förelåg en inbjudan till öppet hus och prisutdelning av ”S:t Julianpriset 2012” i Kulturhuset måndagen den 3 december 2012.

§10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.