Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-12-13

Sammanträde 2012-12-13

Datum
Klockan
11:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2012-12-11

1. Verksamhetsplan Äldrenämnden 2013

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-11-27

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-12-18

1. Föredragningslista

2. Nytt IT-program för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0572/2012

3. Förslag till skolplan för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0578/2012

4. Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Dnr 1.6-0606/2012

5. Yttrande över revisionsrapport nr 8/2012 "uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning"
Dnr 1.6-0649/2012

6. Budget och verksamhetsplan för socialnämnden 2013
Dnr 1.2-0650/2012

7. Månadsrapport för november 2012
Dnr 1.2-0662/2012

8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2012
Dnr 3.1-0642/2012

9. Uppföljning av funktionshinderinspektörernas tidigare granskningar
Dnr 3.6-0425/2012

9 Anmälan av inkommen skrivelse från RSMH om "Återhämtning för människor med psykisk ohälsa"

10 Information från överförmyndarnämnden

11 Övriga frågor

1. Inkomna frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ledamoten Gunnar Sandström (SRF), som tjänstgjorde som ordförande vid dagens sammanträde, förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) och ledamoten Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 november 2012 hade justerats den 22 november 2012.

Rådet framförde att handlingarna till dagens sammanträde kommit till ledamöterna alldeles för sent. De skulle ha kommit på fredagen 7 december men levererades inte förrän på söndagen 9 december av budfirman.

Fredrik Jurdell informerade om förvaltningens tidtabell för ärenden till nämnden och att det är svårt att skicka handlingarna tidigare.

Rådet framförde att man fortsättningsvis vill ha handlingarna både via mail och via pappersutskick. Vidare framförde rådet önskemål om att remisser med anknytning till funktionshinderområdet ska skickas till dem så snart de kommit till förvaltningen för handläggning. Rådets möjligheter till delaktighet i dessa ärenden ökar då väsentligt.

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 12 november 2012 hade justerats
den 19 november 2012.

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-11-07 – 2012-12-05 anmäldes.

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2012-12-11

Verksamhetsplan äldrenämnden 2013

Förvaltningschef Eva Frunk-Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

För att ytterligare kvalitetssäkra den äldres service, vård och omsorg anser rådet att förvaltningen bör inrätta ett övergripande råd eller forum med anhörigrepresentanter som med förvaltningsledningen diskuterar och följer uppföljningsarbetet med fokus på kvalitet. Vidare anser rådet att i jämställdhets- och mångfaldsplanen i 4-5 bör tilläggas att arbetsplatsen ska vara lämpad oavsett funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet vill fortsättningsvis få kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll.

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-11-27

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-12-18

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Nytt it-program för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-572/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande:

Rådet förutsätter att man beaktar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i det nya it-programmet.

3. Förslag till skolplan för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-578/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande:

Rådet anser att resurserna till barn med särskilda behov ska vara tillräckliga för att utveckla den enskilde elevens fulla kompetens och inte bara till godkändnivån.

4. Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS – korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Dnr 1.6-606/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande:

Rådet anser att det är viktigt att verksamheternas personal har tillräcklig kompetens. Personalens utbildning är av största vikt, verksamhetschefen ska ha högskolekompetens.

5. Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Yttrande över revisionsrapport nr 8/2012

Dnr 1.6-649/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Budget och verksamhetsplan för socialnämnden 2013

Dnr 1.2-650/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Rådet framförde att man kommit in alltför sent i processen med att ta fram aktiviteter med anknytning till målen i programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Rådet beslutade att det ska finnas en balanslista med ärenden/frågor för funktionshinderrådet. Frågan om aktiviteter i verksamhetsplanen ska föras till denna lista.

7. Månadsrapport för november 2012

Dnr 1.2-662/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 2012

Dnr 3.1-642/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Rådet framförde önskemål att Tina Heinsoo kommer till nästa möte i funktionshinderrådet och lämnar en lägesrapport om utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

9. Uppföljning av funktionshinderinspektörernas tidigare granskningar

3.6-425/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet inte hunnit ta del av förvaltningens förslag till beslut.

§9 Anmälan av inkommen skrivelse från RSMH ”Återhämtning för människor med psykisk ohälsa”

Funktionshinderrådet tillstyrkte RSMHs skrivelse.

§10 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

§11 Övriga frågor

1. Inkomna frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)

Rådet framförde önskemål att få skriftliga svar på frågorna från såväl socialförvaltningen som äldreförvaltningen till nästa sammanträde.

§12 Sammanträdet avslutas

Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) avslutade sammanträdet och önskade god jul.