Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2013-01-31

Sammanträde 2013-01-31

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-02-19

1. Information om Utsändes ej
Verksamhetsberättelse för Äldrenämnden för år 2012

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-12-18

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-02-04

1. Föredragningslista

2. Information om sekretessärendet
Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SOL och LSS för Stockholms stad
Dnr 3.5.1-0364/2012
Utsändes ej

3. Finansiering av underhåll av fastighetskontorets bostadsrätter för LSS-boende
Dnr 1.6-691/2012

4. Verksamhetsberättelse för 2012 för socialnämnden
Dnr 1.2-662/2012

5. Rapport - Utbildningssatsning 2012 för personal inom funktionsnedsättning
Dnr 3.3-3/2013

6. Rapport om socialtjänstens kontakter under oktober 2012 med vuxna med missbruksproblem
Dnr 3.1-18/2013

7. Barn som lever i riskmiljöer och inte får hjälp i tid
Skrivelse från (V), (MP) och (S)
Dnr 3.2-0624/2012

8. Redovisning om överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn
Dnr 2.6.1-12/2013

9. Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2012
Dnr 1.7-0377/2012

10. Trygghetspris 2013
Dnr 3.2-13/2013

11. Förtydligande av förvaltningens rutiner för LSS-kollo
Dnr 7.0-24/2012

9 Information från överförmyndarnämnden

10 Kvarstående frågor

1. Frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)
(inkom till sammanträdet 2012-12-13)

2. Vårlunch
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 13 december 2012 hade justerats den 14 december 2012.

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 3 december 2012 hade justerats
den 7 december 2012.

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-12-10 – 2013-01-21 anmäldes.

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-02-19

Verksamhetsberättelse för Äldrenämnden 2012

Ärendet har ej skickats ut till rådet.

Ärendet bordlades.

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-12-18

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-12-13.

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-02-04

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Information om sekretessärendet
Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av ledsagarservice
och avlösarservice enligt SOL och LSS för Stockholms stad
Dnr 3.5.1-0364/2012

Ärendet har ej skickats ut till rådet.


Tomas Swenson, administrativa avdelningen, gav en utförlig föredragning av
förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Funktionshinderrådet framförde önskemål om att få ta del av ärendet efter det att förfrågningsunderlaget har behandlats av socialnämnden.

3. Förslag till finansiering av underhåll av fastighetskontorets bostadsrätter för LSS-boende
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0691/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.
Rådet finner det anmärkningsvärt att inte de boende själva har fått varit med att förhandla om den föreslagna hyreshöjningen. Det normala vid en hyreshöjning är att hyresvärden förhandlar med hyresgästföreningen för att fastställa hyresnivån vilket heller inte har skett enligt uppgift. Detta tycker rådet går stick i stäv med stadens ambitioner att bli en stad för alla.

4. Verksamhetsberättelse 2012 Socialnämnden
Dnr 1.2-0662/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.
I verksamhetsberättelsen bör ett förtydligande göras beträffande behovet att i projektform testa IPS-metoden. Detta behov upptäcktes/uppstod ur ALFA:s verksamhet med praktik/arbete.

5. Rapport – Utbildningssatsning 2012 för personal inom funktionsnedsättning
Dnr 3.3-3/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Rapport om socialtjänstens kontakter under oktober 2012 med vuxna med missbruksproblem
Dnr 3.1-18/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

7. Skrivelse angående barn som lever i riskmiljöer och inte får hjälp i tid
Dnr 3.2-0624/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

8. Redovisning av Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn
Dnr 2.6.1-12/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

9. Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2012
Dnr 1.7-0377/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades av rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

10. Trygghetspris 2013
Dnr 3.2-13/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

11. Förtydligande av förvaltningens rutiner för LSS-kollo m.a.a. inkomna arbetsmiljöanmälningar under 2012
Dnr 7.0-242/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§9 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

Fredrik Jurdell framförde att Kennet Öhlund är ny förvaltningschef på överförmyndarförvaltningen.

§10 Kvarstående frågor

1. Frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)

Bordlades till nästkommande sammanträde.

2. Vårlunch

Funktionshinderrådet äter en gemensam vårlunch i samband med rådets
sammanträde den 4 juni 2013, kl. 12.00. Rådets förmöte börjar klockan 11.00
med sammanträde efter avslutad lunch.

§11 Övriga frågor

1. Tina Heinsoo kommer till rådets sammanträde den 21 mars 2013 och lämnar en lägesrapport om utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Rådet framförde önskemål om att få en skriftlig lägesrapport inför sammanträdet.

2. Funktionshinderinspektörerna kommer till rådets förmöte den 21 mars 2013, kl. 14.15.

Funktionshinderrådet beslutade att förmötet den 21 mars 2013 börjar kl. 12.00.

§12 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.