Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2013-02-18

Sammanträde 2013-02-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-02-19

1. Bordlagt ärende
Verksamhetsberättelse 2012 Äldrenämnden
Dnr 105-30/2013

2. Rådslag om äldreomsorgen resultat 2012 - och inriktning 2013
Dnr 0110-138/2012

3. Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad
Dnr 605-17/2013

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-02-04

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-02-21

1. Föredragningslista

2. Information om sekretessärendet
Förändringar i förfrågningsunderlag i LOV- upphandlingen av vissa insatser inom
socialpsykiatrin
Dnr 3.5.1-19/2013
Utsändes ej

3. Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna
Svar på motion från Eivor Karlsson (MP)
Dnr 1.6-717/2012

4. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet
Svar på motion från Roger Mogert (S)
Dnr 1.6-716/2012

5. Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 4, 2012
Dnr 3.1-45/2013

6. Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2012 som saknar stadigvarande bostad
Dnr 3.1-417/2012

7. Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2012
Dnr 3.6-636/2012

8. Rapport om avtalsuppföljning 2012
Dnr 3.5.1-8/2013

9 Information från överförmyndarnämnden

10 Kvarstående frågor

1. Frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)
(inkom till sammanträdet 2012-12-13)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (HSO/NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 31 januari 2013 hade justerats den 31 januari 2013.

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 21 januari 2013 hade justerats
den 28 januari 2013.

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2013-01-23 – 2013-02-05 anmäldes.

§6 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-02-21

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Information om sekretessärendet
Förändringar i förfrågningsunderlag i LOV-upphandlingen av vissa insatser
inom socialpsykiatrin
Dnr 3.5.1-19/2013

Ärendet har ej skickats ut till rådet.

Isabelle Vas, administrativa avdelningen, gav en utförlig föredragning av för-
valtningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

3. Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna
Svar på motion från Eivor Karlsson (MP)
Dnr 1.6-717/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

4. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet
Svar på motion från Roger Mogert (S)
Dnr 1.6-716/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.
Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

5. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2012
Dnr 3.1-45/2013

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2012 som saknar stadigvarande
bostad
Dnr 3.1-0417/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

7. Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2012
Dnr 3.6-636/2012

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av funktionshinderinspektörernas årsrapport.

8. Rapport om avtalsuppföljning 2012
Dnr 3.5.1-8/2013

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

§7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-02-19

1. Bordlagt ärende
Verksamhetsberättelse för Äldrenämnden 2012
Dnr 105-30/2013

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Rådslag om äldreomsorgen resultat 2012 – inriktning 2013
Dnr 0110-138/2012

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad
Dnr 605-17/2013

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens redovisning.

§8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-02-04

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2013-01-31.

§9 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

§10 Kvarstående frågor

1. Frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)

Bordlades till nästkommande sammanträde.

§11 Övriga frågor

1. Ledamoten Håkan Jarmar (HSO/RSMH) aktualiserade frågan om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte får det stöd av samhället som de behöver.
Vidare framfördes bl. a. att denna grupp har en genomsnittsålder på 55 år och att de medicineras så att de blir överviktiga och till följd av detta får hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. RSMH vill se en större ambition från kommunen i arbetet med dessa frågor.

§12 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) avslutade sammanträdet.