Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-03-19

1. Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Äldrenämnden
Dnr 104-153/2013

2. Remiss av motion 2012:55 om kläder för hemtjänstpersonal
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 0401-417/2012

3. Remiss av motion 2012:54 om boende för äldre i Högdalen
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-123/2013

4. Medel för ökad bemanning inom demensboenden - uppföljning 2012 samt ansökan 2013
Dnr 0802-390/2012

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-02-21

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-03-26

1. Föredragningslista

2. Hur kan vi uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar
Remissvar på motion (2012:67) från (V)
Dnr 1.6-705/2013

3. Månadsrapport för februari 2013
Dnr 1.2-650/2012

4. Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
Dnr 3.1-103/2013

5. Medel för utveckling av insatser till personer med psykisk ohälsa - Plan för prestationsbaserade medel 2012
Dnr 3.2-55/2013

6. Kvalitetsgarantier 2013
Dnr 2.9-59/2013

7. Gruppbostad enligt LSS 9§9 - granskning om uppföljning av insatsen
Dnr 3.6-376/2012

8. Svar på skrivelse från Miljöpartiet om förändrade rutiner för LSS kollo
Dnr 7.0-24/2013

9. Svar på skrivelse från Autism&Aspergerföreningen om förändrade rutiner för LSS kollo
Dnr 7.0-24/2013

9 Information om förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

10 Information från överförmyndarnämnden

11 Anmälan av skrivelse från Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämndens gemensamma funktionshinderråd om "Bristen i Stockholm på bostäder enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

12 Kvarstående frågor

1. Frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)
(inkom till sammanträdet 2012-12-13)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (159 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA)
fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 18 februari 2013 hade justerats den 19 februari 2013.

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 18 februari 2013 hade justerats
den 20 februari 2013

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2013-02-07 – 2013-03-13 anmäldes.

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-03-19

Funktionsrådet framförde att det är svårt att lämna synpunkter och yttranden på
äldreförvaltningens tjänsteutlåtanden då äldrenämndens sammanträde ej ligger i
fas med rådets sammanträde. Eva Frunk Lind framförde att rådet är välkomna att lämna synpunkter och yttranden och att de vidarebefordras till äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

1. Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Äldrenämnden
Dnr 104-153/2013

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade
på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Remiss av motion 2012:55 om kläder för hemtjänstpersonal
Svar på motion från Mirja Räihä (S)
Dnr 0401-417/2012

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade
på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Remiss av motion 2012:54 om boende för äldre i Högdalen
Svar på motion från Roger Mogert (S)
Dnr 201-123/2013


Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade
på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens förslag till beslut.

4. Medel för ökad bemanning inom demensboenden – uppföljning 2012 samt
ansökan 2013
Dnr 0802-390/2012

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade
på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens förslag till beslut.

§7 Information om förslag till reviderade riktlinjer

Pia Ehnhage, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, gav en utförlig information om förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Ärendet behandlas vid socialnämndens sammanträde den 16 april 2013.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Rådet finner det väldigt beklagligt att förvaltningen ytterligare en gång valt att
inte samråda om riktlinjer för biståndsbedömning enlig SOL och LSS. Rådet är djupt bekymrade över att samråd ej har ägt rum om detta viktiga styrdokument.

§8 Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2013-02-18.

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-03-26

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Hur kan vi uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehems-placerade barn och ungdomar
Svar på motion av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)
Dnr 1.6-705/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Då det även bland de familjehemsplacerade barnen finns de som har funktionshinder saknar rådet en skrivning hur man kan uppmärksamma dessa barns behov av t.ex. habiliteringsinsatser. Det är därför viktigt att ha med samverkan med barn/ungdomshabiliteringen i landstinget.

3. Månadsrapport för februari 2013
Dnr 1.2-650/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

4. Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
Dnr 3.1-103/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Medel för utveckling av insatser till personer med psykisk ohälsa – Plan för
prestationsbaserade medel 2012
Dnr 3.2-55/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Rådet anmäler sitt intresse till delaktighet.

6. Kvalitetsgarantier 2013
Dnr 2.9-59/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

7. Bostad med särskild service LSS 9§9 – uppföljning av insatsen
Dnr 3.6-0376/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

8. Svar på skrivelse från Miljöpartiet om förändrade rutiner för LSS kollo
Dnr 7.0-24/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

Rådet önskar få information efter sommaren om hur det har gått.

9. Svar på skrivelse från Autism & Aspergerföreningen om förändrade rutiner
för LSS kollo

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

§10 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

§11 Anmälan av skrivelse

Anmälan av inkommen skrivelse från Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämndens gemensamma funktionshinderråd om ”Bristen i Stockholm på bostäder enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Skrivelsen lades till handlingarna.

§12 Kvarstående frågor

1. Frågor från ledamoten Gunnar Sandström (SRF)

Bordlades till nästkommande sammanträde.

§13 Övriga frågor

Tina Heinsoo kommer till rådets sammanträde den 11 april 2013 och lämnar en lägesrapport om utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Rådet framförde på nytt önskemål om att få en skriftlig lägesrapport inför sammanträdet.

§14 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.