Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2013-06-04

Sammanträde 2013-06-04

Datum
Klockan
13:45
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens pensionärsråd

5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-06-11

1. Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-271/2013

2. Motion 2013:40 av Karin Hanqvist (S) om införande av en HBT-policy i Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-271/2013

3. Synpunkt och klagomålshantering inom Stockholms stad
Dnr 604-250/2013

4. Medel för utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper för år 2012
Dnr 607-257/2013

5. Anmälan lägesbeskrivning av praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen - "Stockholmsvärdar inom äldreomsorgen"
Dnr 0111-273/2012

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-05-21

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-06-11

1. Föredragningslista

2. Bordlagt ärende
Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
Dnr 3.1-232/2013

3. Byggandet av bostäder enligt SoL och LSS Motion (2013:25)
Dnr 1.6-142/2013

4. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för socialnämnden 2012
Dnr 1.6-194/2013

5. Månadsrapport för maj 2013
Dnr 1.2-650/2012

6. Lägesrapport DUR FH - utredningsinstrument inom Funktionshinderomsorgen
Dnr 3.1-253/2013

7. Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad, rapport 2012
Dnr 3.1-233/2013

8. Slutrapport om uppdraget rörande stadsdelsförvaltningarnas arbetsmarknadsinsatser
Dnr 3.2-287/2013

9. Förslag till fördelning av FOU-medel
Dnr 3.2-276/2013

9 Information från överförmyndarnämnden

10 Kvarstående frågor

1. Information om hur det har gått med LSS-kollo under sommaren 2013 (från sammanträdet 2013-03-21) - tas upp efter sommaren

2. Information om utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (164 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) och ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 maj 2013 hade justerats den 17 maj 2013.

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdena den 14 maj och 17 maj 2013 hade justerats den 20 maj 2013.

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden och äldrenämnden

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2013-05-07 – 2013-05-28 anmäldes.

Postlista över inkomna handlingar till äldrenämnden dukades, fortsättningsvis skickas listan ut med handlingarna inför rådets sammanträde.

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-06-11

1. Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-271/2013

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade
på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Motion 2013:40 av Karin Hanqvist (S) om införande av en HBT-policy i
Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-269/2013

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade
på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Synpunkt och klagomålshantering inom Stockholms stad
Dnr 604-250/2013

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens rapport.

4. Medel för utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper år 2012
Dnr 607-257/2013

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

5. Anmälan lägesbeskrivning av praktik med visstidsanställning inom äldre-
omsorgen – ”Stockholmsvärdar inom äldreomsorgen”
Dnr 0111-273/2012

Eva Frunk Lind föredrog äldreförvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte äldreförvaltningens förslag till beslut.

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-05-21

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2013-05-16.

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-06-11

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Bordlagt ärende
Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
Dnr 3.1-232/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.


Rådet emotsätter sig förslaget på flera punkter.

Föreslagna riktlinjer innebär stora begränsningar och påfrestningar för den
enskilde. Man kan inte hänvisa till att det fungerar bra med allmänna kommunikationer och ledsagare på plats. Det innebär en enorm psykisk och fysisk stress att inte veta om det kommer att fungera. Är ledsagaren där? Kommer jag ombord? Får jag med mig allt? Och så vidare……

Måste du dessutom göra flera byten, oftast med långa väntetider eller så korta att du riskerar missa anslutningen, då mångdubblas besvären. Det innebär en enorm stress, fysisk anspänning och trötthet som påverkar personen mycket negativt.

3. Svar på remiss över motion 2013:25 om byggande av bostäder enligt SoL
och LSS
Dnr 1.6-142/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet önskar få information om den modell för bedömning av behov av bostäder med särskild service enligt LSS som förvaltningen arbetar med att ta fram.

4. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för socialnämnden 2012
Dnr 1.6-194/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens tjänsteutlåtande.

5. Månadsrapport för maj 2013
Dnr 1.2-650/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Ärendet har ej skickats ut till rådet då det inte var färdigt till dagens samman-träde. Ärendet skickas ut med protokollet.

6. Lägesrapport DUR FH för barn, ungdomar och vuxna
Dnr 3.1-253/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens lägesrapport.

Rådet framförde önskemål om att få information om DUR eller att få delta i
någon av de kommande utbildningarna i DUR FH.

7. Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2012

Dnr 3.1-233/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.
Alfa projektet är en viktig verksamhet och rådet önskar att projektet kvarstår och att det kommer att ingå i den ordinarie verksamheten.

8. Slutrapport om uppdraget rörande stadsdelsförvaltningarnas arbetsmark-
nadsinsatser
Dnr 3.2-287/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

9. Förslag till fördelning av FoU-medel
Dnr 3.2-276/2013

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§9 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

§10 Övriga frågor

1. Eva Frunk Lind delade ut en inbjudan till informationstillfälle gällande äldreomsorg för funktionshinderrådet den 3 september 2013, kl. 13.00 – 16.00.

2. Förelåg en inbjudan till studiebesök på socialförvaltningens LSS-kollo på Barnens Ö tisdag den 23 juli 2013 kl. 08.30-16.30.

§11 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) avslutade sammanträdet.