Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2013-09-19

Sammanträde Funktionshinderrådet 2013-09-19

Datum
Klockan
15.00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

Sammanträde nr 8/2013

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

5 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-09-24

1. Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-327/2013

2. Förslag till samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdutbildningar
Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län
Dnr 202-315/2013

3. Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-326-2013

4. Remiss av HSO skrivelse om samverkan mellan Stockholms stad och HSO Stockholms stad rörande funktionshinderfrågor
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-293/2013

5. Remiss av KPR:s skrivelse angående kommunala utförare inom äldreomsorgen
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-294/2013

6. Svar på skrivelse på ansökan om plats på äldreboenden m.m.
Svar på skrivelse från Brit Rundberg (V) och Torun Boucher (V)
Dnr 109-301/2013

7. Äldretelefonens första halvår - lägesrapport
Dnr 60903-332/2013

6 Information om LSS-kollo sommaren 2013

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-08-27

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-09-24

1. Föredragningslista

2. Information om sekretessärendet
Upphandling av driften av Stockholms stad ledsagarservice
Dnr 2.11.2-229/2012
Utsändes ej

3. Slutbetänkandet ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)
Dnr 1.6-447/2013

4. Tertialrapport 2 socialnämnden
Dnr 1.2-650/2012

5. Om att ge personer i hemlöshet möjlighet att förvara värdefulla ägodelar
Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m fl (MP)
Dnr 2.6.1-299/2013

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2 år 2013
Dnr 3.1-435/2013

7. Granskningsrapport avseende kvalitet i bostad med särskild service LSS för personer över 65 år
Dnr 3.6-95/2013

9 Information från överförmyndarnämnden

10 Kvarstående frågor

1. Information om utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning

2. Information om den modell för bedömning av behov av bostäder med särskild service enligt LSS som förvaltningen arbetar med (från sammanträdet 2013-06-04)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§5 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-09-24

§6 Information om LSS-kollo sommaren 2013

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-08-27

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-09-24

§9 Information från överförmyndarnämnden

§11 Sammanträdet avslutas