Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2013-10-17

Sammanträde 2013-10-17

Datum
Klockan
Plats

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens pensionärsråd

6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-10-22

1. Jämför service för äldreomsorgen - nuläge och utveckling
Dnr 506-443/2013

2. Anmälan om ansökan om prestationsersättning för införande av värdighetsgarantier
Dnr 40504-394/2013

3. Bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till personer med demenssjukdom
Dnr 60902-398-2013

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-09-24

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-10-22

1. Föredragningslista

2. Konkreta åtgärder för att bryta kunskapssegreationen
Dnr 1.6-336/2013

3. Månadsrapport för september
Dnr 1.2-650/2012

4. Vintern 2013/2014 - ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms stadsmission
Dnr 3.2-756/2013

5. Svar på skrivelse om beredskap inför vintern
Dnr 2.6.1-479/2013

6. Forskning- och utvecklingsplan för 2014 samt information om statsbidrag för kompetensutveckling
Dnr 3.2-474/2013

7. Handlingsplan utifrån inventeringen av socialpsykiatrins målgrupp
Dnr 3.5-558/2013

10 Information från överförmyndarnämnden

11 Sammanträdestider 2014 för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

12 Kvarstående frågor

1. Information om utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning

2. Information om den modell för bedömning av behov av bostäder med särskild service enligt LSS som förvaltningen arbetar med (från sammanträdet 2013-06-04)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

§5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2013-10-22

§8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2013-09-24

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2013-10-22

§10 Information från överförmyndarnämnden

§11 Sammanträdestider 2014 för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

§13 Sammanträdet avslutas