Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-03-20

Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-03-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

5 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-03-25

1. Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017
Dnr 122-67/2014


2. Anmälan av prestationsersättning gällande överenskommelsen om "sammanhållen vård omsorg om de mest sjuka äldre 2013"
Dnr 340-30/2014

3. Anmälan om ekonomisk redovisning för bidragsår 2012-2013 om användningen av stadsbidrag för att ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen
Dnr 40504-394/2013

4. Samverkan inom eHälsa-området
Dnr 330-66/2014

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-03-04

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-03-25

1. Föredragningslista

2. Information om sekretessärendet
Entreprenaddrift av Stockholms stadsledsagarservice
Utsändes ej
Dnr 2.11.2-229/2013

3. Månadsrapport för februari
Dnr 1.2-878/2013

4. Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013
Dnr 3.1-28/2014

5. Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt "Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn
Dnr 1.7-42/2014

10 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (230 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-03-25

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-03-04

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-03-25

§9 Information från överförmyndarnämnden

§11 Sammanträdet avslutas