Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-06-04

Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-06-04

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

6 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

7 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

8 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-06-10

1. Anvisningar gällande bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till äldre med demenssjukdomar
Dnr 731-162/2014

2. Redovisning av insatser gällande utveckling av anhörigstöd
Dnr 540-151/2014

3. Uppföljning av medel för ökad bemanning inom demensboenden
Dnr 410-177/2014

4. Uppföljning av stadens Lex Sarah rapportering år 2013
Dnr 410-180/2014

9 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-05-20

10 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-06-10

1. Föredragningslista

2. Månadsrapport för maj 2014
Dnr 1.2-878/2014

3. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2014
Dnr 3.1-162/2014

4. Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2013
Dnr 3.1-134/2014

5. Förslag till organisatorisk placering av anhörigkonsulenterna
Dnr 1.1-168/2014

6. Granskning av bostad med särskild service inom socialpsykiatrin
Dnr 3.6-5/2014

11 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (230 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

§5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§6 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

§7 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§8 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-06-10

§9 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-05-20

§10 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-06-10

§11 Information från överförmyndarnämnden

§13 Sammanträdet avslutas