Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-09-18

Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-09-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-09-23

1. Tertialrapport 2 för äldrenämnden år 2014
Dnr 122-284/2014

2. Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-270/2014

3. Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-186/2014

4. Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-272/2014

5. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2014
Dnr 410-268/2014

7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-08-21

8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-09-23

1. Föredragningslista

2. Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) - slutbetänkandet av Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-333/2014

3. Program för en sammanhållen stad 2015-2020
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-416/2014

4. Tertialrapport 2 för socialnämnden
Dnr 1.2-878/2013 Utsändes senare

5. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2014
Dnr 3.1-380/2014

9 Information från överförmyndarnämnden

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-09-23

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-08-26

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-09-23

§9 Information från överförmyndarnämnden

§11 Sammanträdet avslutas