Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-05-12

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-05-12

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokolljustering

4 Information från socialborgarrådet Ewa Larsson (MP)

5 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 19 maj 2015

1. Föredragningslista

2. Våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning.
Svar på skrivelse från HSO i Stockholms stad
Dnr 1.7.1-122/2015

3. Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
SOU 2015:20
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-156/2015

4. Tertialrapport 1 för socialnämnden
Dnr 1.2-878/2015

5. Genomförandeplan för Stockholms stads program mot hemlöshet
Dnr 3.1.1-141/2015

6. Hälso- och sjukvårdsinsatser i boenden och daglig verksamhet enligt LSS
Dnr 1.5.4-157/2015

6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2015

1. Föredragningslista

2. Tertialrapport 1 2015 för Äldrenämnden
Dnr 122-148/2015

3. Deltagande i sammanslutning för innovationer som gynnar äldre och äldreomsorgen (EIT Health)
Dnr 330-152/2015

4. Remiss SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Dnr 150-137/2015

5. Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)
Dnr 150-134/2015

6. Remissvar gällande våld i nära relationer hos person med funktionsnedsättning, skrivelse från HSO i Stockholms stad
Dnr 150-138/2015

7. Uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2014
Dnr 410-126/2015

8. Anmälan av rapportering av ej verksställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 2015
Dnr 410-140/2015

7 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 21 maj 2015, ärendeberedning pågår, inga ärendet utsändes till sammanträdet.

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 9 april 2015
- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 14 april 2015
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 14 april 2015
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 21 april 2015, utsändes senare
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinder-råds sammanträde den 22 april 2015
- Lista på inkomna handlingar till socialnämnden under perioden den 17 mars - den 6 maj 2015
- HSL/LSS-projektet - vecka 15, 16, 17 och 18
- Balanslista den 1 april 2015

9 Övriga frågor

Funktionshinderrådets sammanträde den 4 juni 2015

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering Socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors protokoll från sammanträdet den 9 april 2015 justerades den 10 april 2015.

§4 Information och diskussion med socialborgarrådet

§5 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 19 maj 2015

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 19 maj 2015

§7 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 21 maj 2015

§10 Sammanträdet avslutas