Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-08-20

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-08-20

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Information om funktionshinderinspektörens arbete

4 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 25 augusti 2015

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-276/2015

3. Betänkandet "Nästa fas i e-hälsoarbetet" (SOU 2015:32)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-345/2015

4. Motion (2015:19) om införande av ett program mot hedersrelaterat våld
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-239/2015

5. Månadsrapport för juli 2015
Dnr 1.2-587/2014

6. FoU-plan beslut om inriktning för lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2016
Dnr 1.2.2-308/2015

7. Verksamhetschef för den nya hälso- och sjukvårdsenheten
Dnr 1.5.4-157/2015

8. Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt LSS
Dnr 3.1.2-326/2015

9. Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg
Dnr 1.5.3-350/2015

10. Ansökan om projektmedel från Europeiska Socialfonden till projektet Bättre hälsa
Dnr 1.5.3-371/2015

5 Äldrenämnden: inga ärenden. Nästa sammanträde hålls den 22 september 2015.

6 Överförmyndarnämnden: ev. ärenden till sammanträdet den 20 augusti 2015 dukas.

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 4 juni 2015 - Protokoll från socialnämndens sammanträde den 9 juni 2015 - Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde, ev. protokoll dukas - Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 juni, dukas - Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinder-råds sammanträde den 1 juni 2015 - HSL/LSS-projektet - vecka 22, 23, 24 och 26 - Inkomna skrivelser till socialnämnden, 150228- 150805 - Balanslista den 12 augusti 2015

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Information om funktionshinderinspektörens arbete

§4 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2015

§5 Ärenden till äldrenämnden

§6 Ärenden till överförmyndarnämnden

§9 Sammanträdet avslutas