Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-09-17

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-09-17

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Information om resultatet i upphandlingen av Stockholms taltidning

Anders Larsson och Helena Storm, socialförvaltningen

4 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 22 september 2015

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Slutbetänkandet om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-375/2015

3. Innovationsstrategi för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-293/2015

4. Tertialrapport 2 för 2015
Dnr 1.2-587/2014

5. Redovisning av insatser för EU medborgare i Stockholm vintern 2014/2015
Dnr 3.1.2-470/2015

6. Projekt Kunskapsbanken - slutrapport
Dnr 3.2-614/2013

5 Äldrenämnden: ärenden till sammanträdet den 22 september 2015

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Tertialrapport 2 2015
Dnr 122-298/2015

3. Svar på remiss om innovationsstrategi för Stockholms stad
Dnr 111-247/2015

4. Demenskompetens i Stockholms stad
Dnr 330-250/2015 och dnr 150-232/2015

5. Skrivelse angående Angående regeringens förslag till
att ge kommunerna rätt att kräva högre avgifter för hemtjänsten mat
Dnr 150-195/2015

6. Skrivelse angående hemlagad mat i hemtjänsten
Dnr 150-197/2015

7. Äldrenämndens sammansträdestider år 2016
Dnr 111-243/2015

8. Rådslag om äldreomsorgen - utvärdering
Dnr 252-265/2015

9. Remiss av Översyn av lagen om bostadsanpassning
Dnr 150-240/2015
10. Anmälan av rapporten Nyttan med kvalitetsregister
Dnr 350-235/2015

11. Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse
Dnr 430-170/2015

12. Redovisning av metoder, modeller och funktioner inom äldreomsorgen
Dnr 111-282/2015

13. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL, kvartal 2 2015
Dnr 410-289/2015

6 Överförmyndarnämnden: ärenden till sammanträdet den 1 september 2015 och den 22 september 2015

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista, 2 st

2. Månadsrapport juli 2015 samt Tertialrapport 2 2015

3. Remissvar till revisorerna, med revisionsberättelse och årsrapport 2014

4. Kritik från JO, 3 anmälningsärenden
- JO dnr 4007-2014, 4897-2014, 5228-2014

5. Utveckling ärendebalanser sommar/höst 2015

6. Överenskommelse mellan Stockholms stadsarkiv och Överförmyndarnämnden

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 20 augusti 2015 - Protokoll från socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2015 - Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 juni 2015 och den 1 september 2015 - Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 16 juni - Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinder-råds sammanträde den 24 augusti 2015, dukas - HSL/LSS-projektet - vecka 36 - Inkomna skrivelser till socialnämnden, 150228- 1508 - Balanslista den 8 september 2015

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Information om resultatet i upphandlingen av Stockholms taltidning "På tal om Stockholm"

§4 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 22 september 2015

§5 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 22 september 2015

§6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 1 september 2015 och den 22 september 2015

§9 Sammanträdet avslutas