Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-11-19

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-11-19

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Information om socialförvaltningens ILS-samordning och det inledda arbetet att förbättra verksamhetsplanen och målstyrningen

Elin Olaisson, strateg, socialförvaltningen

5 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 24 november 2015

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Extra jobbstimulans
Svar på remiss av motion (2015:42) från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-318/2015

3. Yttrande över revisionsrapport "Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa"
omedelbar justering
Dnr 1.6.1-588/2015

4. Våld mot män i nära relation och våld i samkönade relationer
Svar på skrivelse från Stina Bengtsson (C)
Dnr 1.7.2-586/2015

5. Svar på skrivelse om uppföljningar av lex Sarah-rapporter
Dnr 1.7.1-307/2015

6. Månadsrapport för oktober 2015
Dnr 1.2-587/2014

7. Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Dnr 3.4.1-249-2015

8. Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning
Dnr 3.1.1-579/2015

9. Redovisning av erfarenheter från Bostad först 2.0 samt förslag till fortsatt drift efter projekttidens slut
Dnr 3.2-68/2014

6 Äldrenämnden: sammanträde den 17 november 2015

1. Äldrenämndens föredragningslista
ärende 3, 7 - 15

2. Hemtjänstutredningen

7 Överförmyndarnämnden: sammanträde den 19 november 2015

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2015 - Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 22 oktober 2015, dukas - Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 20 oktober 2015 - Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinder-råds sammanträde den 12 oktober 2015 - Inkomna skrivelser till socialnämnden, 150819- 151102 - Balanslista den 11 november 2015

9 Övriga frågor

- Tillämpning av regelverk för tilldelning av hemtjänst och ledsagning - Inbjudan till överförmyndarnämnden den 15 december 2015

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Information om socialförvaltningens ILS-samordning och det inledda arbetet att förbättra verksamhetsplanen och målstyrningen Elin Olaisson, strateg vid ekonomienheten på socialförvaltningen, inleder med en kort introduktion om ILS.

§5 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 24 november 2015

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 17 november 2015

§7 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 20 oktober 2015

§8 Socialförvaltningen

§10 Sammanträdestider för år 2016

§11 Sammanträdet avslutas