Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-12-10

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-12-10

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Aktuellt inom funktionshinderspolitiken

Riitta-Leena Karlsson, Funktionshinderombudsmannen i Stockholms stad

5 Hemtjänstutredningen - Slutrapport i fas 1

Anders Håkansson, strateg, äldreförvaltningen

6 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 24 november 2015

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 5
Om inkluderande design
Svar på remiss av motion (2015:39) från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-501/2015

3. Ärende 14
Svar på skrivelse om Idéburet offentligt partnerskap
Dnr 1.7.2-464/2015

4. Ärende 15
Verksamhetsplan 2016 för socialnämnden
Dnr 1.3.1-812/2015

5. Ärende 16
Månadsrapport för november, dukas
Dnr 1.2-587/2014

6. Ärende 25
Utvärdering av kvalitetsgarantin inom verksamhetsområdet vuxen/missbruk
Dnr 1.4.1-634/2015

7. Ärende 26
Fördjupad uppföljning av kvinnojourer
Dnr 3.1.1-143/2015

8. Ärende 27
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2015
Dnr 3.1.1-777/2015

9. Ärende 29
Redovisning av nya, pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt 2015
Dnr 3.2-482/2014

7 Äldrenämnden: sammanträde den 15 december 2015

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Ärende 7
Verksamhetsplan för äldrenämnden för år 2016
Dnr 122-651/2015

3. Ärende 8
Fördelning av verksamhetsbidrag och lokalbidrag till ideella organisationer för äldre för år 2016
Dnr 340-645/2015

4. Ärende 12
Prioriteringsområden för stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016
Dnr 340-663/2015

5. Ärende 13
Låglönesatsning 2015 för utförare inom äldreomsorg i privat regi
Dnr 340-672/2015

6. Ärende 16
Anmälan av brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2015
Dnr 410-639/2015

8 Överförmyndarnämnden: sammanträde den 15 december 2015

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Ärende 6.1
Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden för år 2016

3. Ärende 6.2
Månadsrapport för november, dukas

4. Ärende 7.1
Ändring av arvode för PUT

5. Ärende 7.2
Ansökan om föreningsbidrag från godmansföreningen

9 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 24 november 2015
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 17 november 2015
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 26 november 2015, dukas
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinder-råds sammanträde den 3 november 2015
- Inkomna skrivelser till socialnämnden, 151028- 151201

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Hemtjänstutredningen

§5 Aktuellt inom funktionshinderspolitiken

§6 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 15 december 2015

§7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 15 december 2015

§8 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 15 december 2015

§11 Sammanträdet avslutas