Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-04-14

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-04-14

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 19 april 2016

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 6
SOU 2016:2 Effektiv vård
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-115/2016

3. Ärende 8
Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019
Dnr 1.3.1-118/2016

4. Ärende 9
Rapport PRIO-medel för vuxna och barn och unga med psykisk ohälsa, 2015 och nya stimulansmedel 2016
Dnr 3.2.3-1009/2015

Föredragning av Lisa Fejzic Wallenberg och Lisa Gagnerud.

5 Äldrenämnden: ärenden till sammanträdet den 19 april 2016

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Ärende 7
Remiss av regeringens Betänkandet SOU 2016:2 Effektiv vård"
Remiss från kommunstyrelsen (dnr 110-389/2016)
Dnr 150-360/2016

3. Ärende 8
Rekommendation att anta Överenskommelse mellan landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningen, juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län ang. omhändertagande av avlidna
Remiss från kommunstyrelsen (dnr 111-414/2016)
Dnr 150-393/2016

4. Ärende 9
Uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2015
Dnr 410-282/2016
Utbytessida sid 20 dukas

5. Ärende 10
Sammanställning av kvalitetsobservationer 2015
Dnr 410-434/2016

6. Ärende 11
Svar på skrivelse om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende från Sofia Modigh (KD), Dennis Wedin m.fl. (M) och Ann-Katrin Åslund (L förut FP)
Dnr 150-667/2015

7. Ärende 12
Införande av samordnad vårdplanering via videoteknik
Dnr 350-398/2016

8. Ärende 14
Information angående projektet Thematic Network on Innovation för Age-Friendly Environments (AFE-INNOVNET)
Dnr 720-359/2016

6 Överförmyndarnämnden: ärenden till sammanträdet den 5 april 2016, samt till sammaträdet den 11 april 2016

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Ärende 6.2
Kritik mot överförmyndarnämnden för handläggningen av ett ärende om förordnande av god man
Dnr 1.3-32/2016

3. Ärende 8.1
Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019
Dnr 1.2-47/2015

4. Ärende 9.1
Överförmyndarnämndens yttrande med anledning av möte med stadens revisorer den 9 februari 2016

5. Ärende 9.1 till sammanträde den 11 april 2016
Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2015

7 Anmälan av "Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-499/2016, för rådets yttrande senast 2016-05-20

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 mars 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 22 mars 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 8 mars 2016
- Inkomna handlingar till socialnämnden, 160201-160401

9 Information om gemensam aktivitet med Parasport, Idrottsnämndens funktionshinderråd och det gemensamma funktionshinderrådet för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden den 26 april 2016

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 19 april 2016

§5 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 19 april 2016

§6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 5 april och den 11 april 2016

§7 Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS dnr 110-499/2016

§9 Information om gemensam aktivitet med Parasport, Idrottsnämndens funktionshinderråd och det gemensamma funktionshinderrådet för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden den 26 april 2016

§11 Sammanträdet avslutas