Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-06-09

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-06-09

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 14 juni 2016

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 6
Rapport om utveckling av hemtjänst
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-196/2016

3. Ärende 8
Yttrande över revisorernas årsrapport för 2015
Dnr 1.6.1-239/2016

4. Ärende 11
Lägesrapport om projektet Stella - det tredelade föräldraskapet
Dnr 3.2.2-871/2015

5. Ärende 12
Kvalitetsgarantier
Dnr 1.4.1-231/2016

6. Ärende 15
Uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin
Dnr 2.11.6-1021/2015

7. Ärende 16
Fördelning av stimulansmedel till ungdomsmottag-ningar 2016
Dnr 3.1.5-177/2016

8. Ärende 17
Fördelning av Socialstyrelsens stimulansbidrag för kunskapssatsning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning
Dnr 1.5.4-274/2016
Utsändes senare eller dukas

9. Ärende 18
Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2015
Dnr 3.1.2-141/2016

10. Ärende 19
Årsrapport personligt ombud 2015
Dnr 3.1.3-276/2016

11. Ärende 20
Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering 2015
Gemensamt ärende med äldreförvaltningen (dnr 410-515/2016)
Dnr 3.1.2-254/2016

12. Ärende 21
Helhetssyn och tillgänglighet vid komplexa ärenden
Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport 14
Dnr 3.4.2-1035/2015

13. Ärende 22
Utredning av huvudmannaskap för Relationsvåldscentrum Sydost samt behov av stadsövergripande verksamhet för våldsutövare
Dnr 3.1.2-960/2015

14. Ärende 23
Utredning - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa
Gemensamt ärende med äldreförvaltningen (dnr 330-390/2015)
Dnr 3.1.2-585/2015

15. Ärende 24
Förslag till Program för stöd till anhöriga 2017-2020
Gemensamt ärende med äldreförvaltningen (dnr 540-499/2016)
Dnr 3.1.1-244/2016

5 Äldrenämnden: ärenden till sammanträdet den 14 juni 2016

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Ärende 7
Årsrapport för äldrenämnden för år 2015
Yttrande till Revisionskontoret, RVK dnr 3.1.2-74/ 2016
Dnr 140-495/2016

3. Ärende 8
Biblioteksplan 2016-2020
Svar på remiss från kommunstyrelsen (dnr 145-646/2016)
Dnr 150-477/2016

4. Ärende 9
Motion från Ann-Katrin Åslund (L) om rätt till äldreboende
Svar på remiss från kommunstyrelsen (dnr 106-533/2016)
Dnr 150-478/2016

5. Ärende 11
Överflytt av ansvar för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare
Svar på remiss från kommunstyrelsen (dnr 152-532/2016)
Dnr 150-532/2016

6. Ärende 12
Anhörig- och objektanställningar i Stockholm
Dnr 350-503/2016

7. Ärende 13
Delrapport om äldreboendeutredningen
Dnr 320-525/2016

8. Ärende 15
Anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ) som konsument av information
Dnr 350-509/2016

9. Ärende 16
Utredning - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa
Gemensamt ärende med socialförvaltningen (Socialförvaltningens dnr 3.1.2-585/2015)
Dnr 330-390/2015

10. Ärende 17
Förslag till Program för stöd till anhöriga 2017-2020
Gemensamt ärende med socialförvaltningen
(Socialförvaltningens dnr 3.1.1-244/2016)
Dnr 540-499/2016

11. Ärende 18
Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering 2015
Gemensamt ärende med socialförvaltningen
(Socialförvaltningens dnr 3.1.2-254/2016)
Dnr 410-515/2016

12. Ärende 20
Anmälan om beviljade medel till förstudie om digitalt arbetsplatslärande i projektet DIAL
Dnr 330-530/2016

13. Ärende 25
Anmälan av inkommen skrivelse från nätverket Gemensam Välfärd Stockholm "Rapport om utveckling av hemtjänst dnr 350-187/2016"
Dnr 252-533-2016

6 Överförmyndarnämnden: ärenden till sammanträdet den 7 juni 2016

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Ärende 6.3
Skrivelse från HSO Stockholms stad 160516

3. Ärende 8.1
Månadsrapport maj 2016 för överförmyndarnämnden
Utsändes senare eller dukas

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 maj 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 17 maj 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 17 maj 2016
- Protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråds sammanträde den 30 maj 2016
utsändes senare eller dukas
- Inkomna handlingar till socialnämnden, 160401-160503

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 14 juni 2016

§5 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2016

§6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 7 maj 2016

§9 Sammanträdet avslutas