Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-08-18

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-08-18

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Information och samtal med socialborgarrådet

5 Socialnämnden

Ärenden till sammanträdet den 23 augusti 2016

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 6
Samverkan mellan skola och socialtjänst, motion (2016:28)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-147/2016

3. Ärende 7
Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-242/2016
Omedelbar justering

4. Ärende 8
Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-251/2016
Omedelbar justering

5. Ärende 9
Framtida inriktning för färdtjänsten
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-353/2016
Omedelbar justering

6. Ärende 12
Boverkets rapport 2014:8 Översyn av lagen om bostadsanpassning m.m.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-403/2016

7. Ärende 16
Uppdrag psykisk hälsa - överenskommelse 2016 (Tidigare PRIO)
Dnr 1.5.4-365/2016

8. Ärende 17
Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020
Dnr 3.1.1-449/2015

9. Ärende 18
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, 2016
Dnr 3.1.2-327/2016

10. Ärende 19
Inriktning av FoU medel för lokala utvecklingsprojekt år 2017, samt redovisning av lokala utvecklingsprojekt år 2015, och en forskningsstudie
Dnr 3.2.2-358/2016

11. Ärende 20
Stockholmsenkäten 2016 - Stadsövergripande resultat
Dnr 1.8.1-399/2016

6 Äldrenämnden

Nämnden sammanträder inte i augusti.

7 Överförmyndarnämnden

Ärenden till sammanträdet den 23 augusti 2016

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Ärende 6.2
Yttrande från JO 5071-2015

3. Ärende 6.3
God mans- och förvaltarföreningen, Stockholm län,
verksamhetsberättelse 2015

4. Ärende 6.4
Dom från förvaltningsrätten
Mål nr 16187-15 2016-03-31

5. Ärende 8.1
Månadsrapport juni 2016

6. Ärende 9.1
Länsstyrelsens rapport från inspektion den 13, 14 och 16 oktober 2015. Återrapportering.
Dnr 1.4-78/2016

7. Ärende 9.2
Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-114/2016

8. Ärende 9.3
Skyldigheten att polisanmäla vid misstanke om förskingring.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-115/2016

9. Ärende 9.4
Ansvarsöverföring för ensamkommande barn.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-97/2016

10. Ärende 9.5
Svar på skrivelse från Stockholms Läns God Mans- och förvaltarförening (GFM)
Dnr 1.3-92/2016

11. Ärende 9.6
Internationell strategi för Stockholms stad.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-119/2016

12. Ärende 9.7
Förstudie för digitalisering av överförmyndarförvaltningens verksamhet
Dnr 1.1-142/2016

13. Ärende 9.8
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-133/2016

14. Ärende 9.9
Planering av omorganisation och rekrytering av enhetschefer
Dnr 1.1-149/2016

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 14 juni 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 7 juni 2016
- Protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråds sammanträde den 30 maj 2016

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Information och samtal med socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) Rådet och socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) för samtal kring ett par betydelsefulla frågeställningar för medlemmarna i de organisationer som rådet representerar.

§5 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 14 juni 2016

§6 Ärenden till äldrenämnden

§7 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 23 augusti 2016

§10 Sammanträdet avslutas