Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-09-15

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-09-15

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Information om lex Sarah och ärendehanteringen

Socialt ansvarig samordnare Jonas Zackrisson, socialförvaltningen

5 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 20 september 2016

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 5
Hur står det till med den personliga integriteten?
(SOU 2016:41)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-406/2016

3. Ärende 6
Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-416/2016

4. Ärende 7
Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola, motion (2016:35)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-261/2016

5. Ärende 8
Våld mot äldre kvinnor, motion (2016:51)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-290/2016

6. Ärende 9
Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-378/2016

7. Ärende 10
Att göra Stockholm stad till pilotkommun för införandet av treterminssystem, motion (2016:38)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-260/2016

8. Ärende 11
Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m (SOU 2016:42)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-400/2016

9. Ärende 12
Stockholms stads utträde ur den internationella organisationen ECAD
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-404/2016

10. Ärende 13
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-368/2016

11. Ärende 14
Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-390/2016

12. Ärende 15
Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-329/2016

13. Ärende 17
Barn till föräldrar i missbruk. Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning
Dnr 3.4.1-63/2016

Tillkommande ärende
14. Ärende 16
Tertialrapport 2 2016 för socialnämnden
Dnr 1.3.1-812/2015

6 Äldrenämnden: ärenden till sammanträdet den 20 september 2016

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Ärende 7
Tertialrapport 2 för äldrenämnden för år 2016
Dnr 122-641/2015

3. Ärende 9
Svar på remiss Motion om äldreomsorg efter behov - från Dennis Wedin (M)
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-520/2016

4. Ärende 15
Kartläggning av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden
Dnr 430-416/2016

5. Ärende 16
Sammanställning över ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 2016
Dnr 410-581/2016

6. Ärende 19
Sammanträdestider 2017 för äldrenämnden
Dnr 111-632/2016

7. Ärende 20
Kvalitetsmärkning av demenskompetens i Stockholms stad - pilotstudie
Dnr 330-560/2016

8. Ärende 21
Utveckling inom demensområdet - specialiserade hemtjänstgrupper och multiprofessionella team år 2016
Dnr 340-44/2016

9. Ärende 22
Redovisning av insatser gällande utveckling av anhörigstöd
Dnr 540-629/2016

10. Ärende 23
Anmälan av kontorsyttrande angående remissen av Boverkets rapport 2014:38 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-634/2016

11. Ärende 24
Anmälan av en rapport från Äldrecentrum "Idéburen äldreomsorg i Stockholms stad"
Dnr 730-563/2016

7 Överförmyndarnämnden: ärenden till sammanträdet den 16 september 2016

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Ärende 6.2
Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-01-26, 2016-03-15, 2016-04-12, 2016-05-09, 2016-08-29

3. Ärende 6.3
Tillsynsärende från länsstyrelsen

4. Ärende 9.1
Hantering av allmänna handlingar hos överförmyndar-
förvaltningen - svar på föreläggande från stadsarkivet

Tillkommande ärende
5. Ärende 8.2
Tertialrapport 2 2016 för överförmyndarnämnden

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 augusti 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 23 augusti 2016
- Rådets balanslista

9 Övriga frågor

Fråga om rådets sammanträdestider

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Information om lex Sarah och ärendehanteringen

§5 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 20 september 2016

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 20 september 2016

§7 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 23 augusti 2016

§10 Sammanträdet avslutas