Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-10-20

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-10-20

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat 160915

4 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2016:

Ärende 6
Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-527/2016

Ärende 7
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-595/2016

Ärende 12
Förslag om övergång till digitalt utskick av socialnämndens och organisations- och föreningsutskottets möteshandlingar
Dnr 1.2.1-619/2016

Ärende 13
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2, 2016
Dnr 3.1.2-489/2016

Ärende 14
Projekt Vinternatt 2017 - ansökningar om bidrag från Convictus, Filadelfiaförsamlingen, Frälsningsarmén, samt Ny Gemenskap
Dnr 8.1.1-596/2016

5 Äldrenämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till äldrenämndens sammanträde den 18 oktober 2016:

Ärende 8
Remissvar om Reviderat program för kvalitetsutveckling
Remiss från kommunstyrelsen (dnr 174-742/2016)
Dnr 150-640/2016

Ärende 11
Anmälan av kontorsyttrande om remissen av Boverkets föreskrifter för statligt stöd för bostäder för äldre
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-657/2016

6 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till överförmyndarnämndens sammanträde den 18 oktober 2016:

Ärende 6.2
Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-09-13

Ärende 6.3
JO-beslut 539-2016, 160913

Ärende 8.1
Månadsrapport september 2016
Dnr 1.2-220/2016

Ärende 9.1
Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-177/2016

Ärende 9.2
Sammanträdesdatum för överförmyndarnämnden 2017

7 Rådets sammanträdestider år 2017

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 20 september 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 20 september 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 september 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråds sammanträde den 12 september 2016

9 Övriga frågor

Anne Höjer, chef för LSS-hälsan, och Helena Gustafsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommer till rådet den 17 november 2016 och informerar från sina verksamheter.

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§6 Överförmyndarnämnden

§7 Sammanträdestider för år 2017 Dnr 1.2.1-592/2015

§10 Sammanträdet avslutas