Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-01-26

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-01-26

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Hej hej!

Fick socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2016 och har därför lagt till Läs mer... detta ärende på rådets föredragningslista.

Tacksam för utbyte av föredragningslistan med denna version istället 

Med vänlig hälsning
Barbara Ann Kerber

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 8 december 2016 -

4 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till socialnämndens sammanträde den 31 januari 2017:

Ärende 8
Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-741/2016

Ärende 9
Samordning av de sociala trygghetssystemen
(KOM (2016) 815)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-817/2016
Justeras omedelbart

Ärende 11
Socialsekreterarlyft
Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L) och Frida Johansson Metso (L)
Dnr 1.7.2-232/2016

Ärende 12
Socialnämndens verksamhetsberättelse
Dnr 1.3.1812/2015
(bilaga 4 utsändes senare)

Ärende 13
Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016
Dnr 1.8.1-800/2016

Ärende 14
Handlingsplan utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad 2016
Dnr 3.1.1-798/2016

Ärende 15
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3, 2016
Dnr 3.1.2-718/2016

Ärende 16
Inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2017
Dnr 3.2.2-785/2016

Ärende 17
Delredovisning - Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS)
Dnr 3.2.3-68/2016

Ärende 18
Rättssäkerhet och likställighet i handläggning av personlig assistans
Dnr 3.4.2-305/2016

Ärende 19
Översyn av Stockholms stads tillsynsarbete för tobak och folköl
Dnr 3.5.1-605/2016

Ärende 20
Redovisning av arbetet med, och vidareutveckling av, Överenskommelsen mellan Stockholm stad och den idéburna sektorn
Dnr 1.10.7-816/2016

5 Äldrenämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till äldrenämndens sammanträde den 31 januari 2017:

Ärende 7
Verksamhetsberättelse 2016
Dnr 122-28/2017

Ärende 8
Remiss av samråd av förslag till ny översiktsplan för Stockholm
Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 150-767/2016

Ärende 9
Remiss om Ökad insyn u välfärden (SOU 2016:62)
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-800/2016

Ärende 10
Remiss på motion från Per Ossmer (SD) och Lotta Norfeldt (SD) om korttidsplatser för äldre personer som bor i eget boende
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-777/2016

Ärende 12
"Tryggt boende inom äldreomsorgen" - yttrande till stadsrevisionen
Remiss från stadsrevisionen
Dnr 150-778/2016

Ärende 13
Redovisning av arbetet med, och vidareutveckling av, Överenskommelsen mellan Stockholm stad och den idéburna sektorn
Dnr 730-840/2016

Ärende 14
Anmälan om analys av statistik uppdelad efter kön
Dnr 410-720/2016

6 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till äldrenämndens sammanträde den 2 februari 2017:

Nytt ärende - Ärende 6
Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2016

Ärende 7
Ensamkommande flyktingbarn
Remiss från stadsrevisionen
Dnr 1.4-310/2016

Ärende 9
Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag
Dnr 1.1-318/2016

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 13 december 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 13 december 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 15 november 2016 och den 14 december 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråds sammanträde den 5 december 2016
- Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden den 6 till den 27 december 2016

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§6 Överförmyndarnämnden

§9 Sammanträdet avslutas