Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-05-11

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-05-11

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 13 april 2017

4 Socialtjänstinspektörerna informerar från sin verksamhet och sin senaste kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskningen anmäldes på det gemensamma rådets möte den 13 april 2017 (Socialnämnden den 18 april 2017, ärende 16) -

5 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 9 maj 2017:

Ärende 6
Tertialrapport 1 2017
Dnr 1.2-103/2017

Ärende 10
Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting till justitiedepartementet
Skrivelse från Stockholms stads överförmyndarnämnd till justitiedepartementet
Dnr 1.1-104/2017

6 Äldrenämnden

Inga ärenden har anmälts då de är under beredning. Äldrenämndens sammanträde är den 23 maj 2017.

7 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 16 maj 2017:

Ärende 5
Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-186/2017

Ärende 6
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-203/2017

Ärende 7
Yttrande över revisorernas årsrapport 2016
Dnr 1.6.1-180/2017

Ärende 8
Tertialrapport tertial 1 2017 för socialnämnden
Dnr 1.3.1-585/2016
Skickas ut senare eller dukas på rådets sammanträde

Ärende 9
Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
Dnr 1.2.2-201/2017

Ärende 10
Hyresstöd till Fryshuset Husby 2017
Ansökan från Stiftelsen Fryshuset
Dnr 8.1.1-229/2017

Ärende 12
Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2016
Dnr 3.1.1-122/2017

Ärende 13
Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner. En rapport från Länsstyrelsen med förslag till arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017-2018
Dnr 1.10.7-235/2017

Ärende 14
Trygghetspris 2017
Dnr 1.11.1-234/2017

Ärende 15
Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen
Dnr 1.2.1-202/2017

Ärende 16
Förvaltningsyttrande angående remissen om Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020
Dnr 1.7.1- 230/2017

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 18 april 2017
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 25 april 2017
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 6 april 2017
- Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden den 28 mars till den 12 april 2017

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Socialtjänstinspektörerna rapporterar om sin verksamhet och sin senaste kvalitetsgranskning Maj-Stina Samuelsson och Anna Forsström informerar om sitt uppdrag och sin senaste kvalitetsgranskning.

§5 Överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas