Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-10-12

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-10-12

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 14 sep 2017, justerat 15 september 2017.

4 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 12 oktober 2017.

Överförmyndarnämndens föredragningslista 19 oktober 2017.

Ärende 4.1
Justerat protokoll från överförmyndarnämnds sammanträde 21 september 2017.

Ärende 6.
Månadsrapport september 2017.

Ärende 7.
Ansökan om bidrag från Stockholms läns godmans- och förvaltarförening. Bilaga 1.
Dnr 2.4.4-221/2017

Ärende 9.
Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation - remiss från kommunstyrelsen. Bilaga 1.
Dnr 1.5-231/2017

Ärende 11.
Förvaltningsgruppsprotokoll 19 september 2017.

5 Äldrenämnden

Nästa sammanträde 24 oktober.

6 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 12 oktober 2017.

Socialnämndens föredragningslista 17 oktober 2017.

Ärende 5
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
(Ds 2017:39)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-548/2017
Justeras omedelbart

Ärende 8
Rapportering av missförhållanden i familjehem.
Svar på skrivelse från Inga-Lill Persson (L) och Stina Bengtsson (C)
Dnr 1.7.2-326/2017

Ärende 9
Ensamkommande barn som far illa.
Svar på skrivelse från Andréa Ström m.fl. (M)
Dnr 1.7.1-325/2017

Ärende 10
Månadsrapport september 2017
Dnr 1.3.1-585/2016

Ärende13
Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen
Dnr 3.1.-291/2017

Ärende 14
Revidering av riktlinjer för handläggning av dödsboärenden
Dnr 3.1.1-40/2017

Ärende 15
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017
Dnr 3.1.1-547/2017

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 september 2017
7.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 19 september 2017
7.3 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 21 september 2017
7.4 Protokoll från kommunstyrelsens råd funktionshinderfrågors sammanträde den 11 september 2017

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Överförmyndarnämnden

§9 Sammanträdet avslutas